HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 MÔN: Marketing căn bản
Bộ môn Quản trị
------------------

Lớp: TCD06QT1,2
Hệ đào tạo: Tại chức
Thời gian thi: 90 phút
Đề số: 01


Câu 1
Nội dung cơ bản của chính sách sản phẩm? Nội dung cơ bản của hoạt động marketing trong quản lý vòng đời sản phẩm?

Câu 2
Khái niệm, các chức năng của thị trường? Anh (chị) hãy cho biết thị trường dịch vụ điện thoại di động ở nước ta hiện nay có những đặc điểm gì cần lưu ý khi tổ chức hoạt động marketing của doanh nghiêp?

Câu 3
Tại sao khi tổ chức hoạt động marketing cần phải tiến hành phân đoạ thị trường khách hàng?


TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ
GS.TS Bùi Xuân Phong GS.TS Bùi Xuân Phong

Ghi chú: Học viên được tham khảo tài liệu khi làm bài

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 MÔN: Marketing căn bản
Bộ môn Quản trị
------------------

Lớp: TCD06QT1,2
Hệ đào tạo: Tại chức
Thời gian thi: 90 phút
Đề số: 02


Câu 1
Khái niệm, vai trò, mục tiêu của quảng cáo? Theo anh (chị) khi quản cáo các dịch vụ BCVT cần quan tâm đến những yếu tố gì để khắc phục tính vô hình của chúng?

Câu 2
Khái niệm nhu cầu? Các quy luật tâm lý nhu cầu? Lờy ví dụ về việc vận dụng một số quy luật tâm lý nhu cầu trong hoạt động marketing?

Câu 3
Các công đoạn trong quá trình phân phối? Tại sao trong kinh doanh dịch vụ BCVT nên sử dụng đồng thời cả hình thức phân phối trực tiếp và gián tiếp?


TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ
GS.TS Bùi Xuân Phong GS.TS Bùi Xuân Phong

Ghi chú: Học viên được tham khảo tài liệu khi làm bài


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Đề thi kết thúc học phần môn Marketing căn bản năm 2013 trường Học viện Công nghệ BCVT
.doc 777710.doc
Kích thước: 35 kb
Lần tải: 0 lần
Download