bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 890 | Lần tải 71
  • Download images Đáp án và đề thi kinh tế vĩ mô đại học kinh tế
  • Download images Đáp án và đề thi kinh tế vĩ mô đại học kinh tế
  • Download images Đáp án và đề thi kinh tế vĩ mô đại học kinh tế
  • Download images Đáp án và đề thi kinh tế vĩ mô đại học kinh tế
  • Download images Đáp án và đề thi kinh tế vĩ mô đại học kinh tế

ĐỀ 1
ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ
(Đại học Kinh tế)
Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời
Câu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
A Tăng lên 5%
B Tăng lên 20%
C Tăng lên 4,5%
D Tất cả đều sai
Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp
nên:
A Giảm giá, giảm lượng
B Tăng giá, giảm lượng
C Giảm giá, tăng lượng
D Tăng giá, tăng lượng
Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá
phải bằng:
A 20
B 25
C 30
D 50
Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi,
vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá tăng, lượng giảm
B Giá giảm, lượng giảm
C Giá giảm, lượng tăng
D Giá tăng, lượng tăng
Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân
ằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá giảm, lượng tăng
B Giá giảm, lượng giảm
C Giá tăng, lượng giảm
D Giá tăng, lương tăng
Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co
giãn của cầu theo giá sẽ:
A Không đổi
B Càng thấp
C Không biết được
D Càng cao
Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A Tăng giá, tăng lượng
B Giảm giá, giảm lượng
C Giảm giá, tăng lượng
D Tăng giá, giảm lượng
Câu 8: Độ co dãn của cầu theo giá
= - 3 có nghĩa là:
1
ĐỀ 1
A. Khi giá tăng lên 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
B. Khi giá tăng lên 3% thì lượng cầu giảm đi 3%
C. Khi giá tăng lên 1 đơn vị thì lượng cầu giảm đi 3 đơn vị
D. Khi giá giảm đi 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
Câu 9:
Khi hệ số co dãn của cầu theo thu nhập âm thì hàng hóa đó là:
A. Hàng hóa thứ cấp
B. Hàng hóa thiết yếu
C. Hàng hóa cao cấp
D. Hàng hóa độc lập
Câu 10:
Đường bàng quan có dạng cong lồi về phía gốc tọa độ là do:
A. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần.
B. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần
C. Quy luật hiệu suất sử dụng các yếu tố đầu vào giảm dần
D. Quy luật cung cầu
Câu 11: Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào:
A. Số lượng người tiêu dùng
B. Thu nhập và giá cả tương đối của các hàng hóa.
C. Giá cả của hàng hóa có liên quan.
D. Hàng hóa đó là thứ cấp hay cao cấp.
Câu 12: Đẳng thức nào dưới đây thể hiện sự tối đa hóa lợi ích đối với hai hàng hóa A và B:
A. MUA/A = MUB/B
B. MUA = MUB
C. MUA/PA = MUB/PB
D. cả B và C
Câu 13:
Người tiêu dùng lựa chọn tập hợp hàng hóa tiêu dùng tối ưu khi:
2
ĐỀ 1
A. Đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách
B. Độ dốc đường bàng quan bằng độ dốc đường ngân sách
C. Đường bàng quan cắt đường ngân sách
D. Cả ba ý trên đều đúng
Dùng số liệu sau dể trả lời các câu hỏi có liên quan.
Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200
(P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt)
Câu 14: Để tối đa hóa doanh thu thì mức giá bán P phải bằng:
A Tất cả đều sai
B 250
C 500
D 100
Câu 15: Mức lợi nhuận cực đại bằng:
A 24.800
B Tất cả đều sai
C 50.000
D 88.000
Câu 16: Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng:
A 100
B Tất cả đều sai
C 150
D 500
Câu 17: Doanh thu tối đa sẽ bằng
A 150.000
B 250.000
C 125.000
D Tất cả đều sai
Câu 18: Để tối đa hóa doanh thu thì mức sản lượng Q phải bằng:
A 300
B 500
C 250
D Tất cả đều sai
Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000
Câu 19: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
A 225
B 325
C Cả ba câu đều sai
D 555
Câu 20: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
A 1.200
B 1.574
C 3.000
D Cả ba câu đều sai
Câu 21: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
A 250
B Cả ba câu đều sai
C 337
D 450
Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Đáp án và đề thi kinh tế vĩ mô đại học kinh tế
.pdf 777729.pdf
Kích thước: 127.31 kb
Lần tải: 0 lần
Download