bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 287 | Lần tải 10
  • Download images Cơ sở dữ liệu
  • Download images Cơ sở dữ liệu
  • Download images Cơ sở dữ liệu
  • Download images Cơ sở dữ liệu
  • Download images Cơ sở dữ liệu

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

SỞ
DỮ
LIỆU
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

SỞ
DỮ
LIỆU
Biên soạn :
Ts. PHẠM THẾ QUẾ
LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu “Cơ sở dữ liệu” là sách hướng dẫn học tập dùng cho sinh viên hệ đào tạo từ
xa
ngành công nghệ thông tin và
ngành kỹ thuật viễn thông.
Nội dung của tài liệu bao gồm:
Chương I giới thiệu sự cần thiết tổ chức dữ liệu theo mô hình hệ cơ sở dữ liệu, mục tiêu và
tính độc lập của dữ liệu. Kiến trúc mô hình tổng quát 3 lớp và tính ổn định trong mô hình
quan niệm. Các mô hình truy xuất thông dụng hiện nay.
Chương II giới thiệu tổng quát về các mô hình cơ sở dữ liệu kinh điển và truyền thống. Đó
là các khái niệm cơ bản về mô hình dữ liệu mạng, mô hình phân cấp, mô hình quan hệ và
mô hình thực thể – liên hệ.
Một mô hình CSDL phải có khả năng biểu diễn thực thể và liên
kết giữa các thực thể, là cách nhìn và cách biểu diễn các liên kết của người sử dụng.
Chương III trình bày những khái niệm cơ bản về lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ do E.F
Codd đề xuất. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng trên cơ sở toán học chặt chẽ
và logic, có tính độc lập dữ liệu cao và có cấu trúc biểu diễn đơn giản.
Chương IV giới thiệu quá trình chuẩn hoá dữ liệu, là quá trình tách không tổn thất thông tin
các quan hệ chưa chuẩn hoá về các quan hệ có dạng chuẩn 3NF và Boye –Codd
theo nghĩa
các quan hệ gốc được khôi phục chính xác từ các phép kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu,
với giả thiết các phụ thuộc dữ liệu là các phụ thuộc hàm.
Chương V đề cập đến các ngôn ngữ con thao tác dữ liệu: ngôn ngữ con dữ liệu dựa trên đại
số quan hệ, ngôn ngữ có cấu trúc SQL truy vấn dữ liệu.
Chương VI đề cập tới một số phương pháp tối ưu hoá câu hỏi, sao cho tăng tốc độ thực hiện
và tối ưu hoá bộ nhớ.
Cuối cùng là chương VII, nội dung của chương này trình bày sự cần thiết phải bảo vệ an
toàn cơ sở dữ liệu. “An toàn” dữ liệu nghĩa là các hệ cơ sở dữ liệu cần phải được bảo vệ
chống truy nhập trái phép sửa đổi hay phá hoại dữ liệu.
Các hệ thống dữ liệu cần thiết phải
ảo đảm tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu.
Tài liệu”Cơ sở dữ liệu” không chỉ đề cập đến những vấn đề cơ sở lý thuyết mà còn trình
ày một số kỹ năng cần thiết để thiết kế và cài đặt các hệ cơ sở dữ liệu cụ thể. Hy vọng sẽ
có ích cho sinh viên và những người muốn xây dựng các hệ thống tin học ứng dụng phục vụ
cho sản xuất, quản lý trong các doanh nghiệp. Có thể còn nhiều thiếu sót trong biên soạn,
tôi vẫn mạnh dạn giới thiệu tài liệu này và mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.
Tác giả
1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM


Giáo trình cơ sở dữ liệu, trang bị những khái niệm cơ bản, kiến thức nhập môn về CSDL. Giáo trình gồm 7 chương: Khái niệm cơ bản về các hệ CSDL; Các mô hình CSDL; Cơ sở dữ liệu quan hệ; Kĩ thuật thiết kế các hệ CSDL quan hệ; Các ngôn ngữ thao tác dữ liệu; Tối ưu hoá câu hỏi truy vấn; An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu

.pdf 768298.pdf
Kích thước: 4.95 mb
Lần tải: 0 lần
Download