Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao

TÊN THƯƠNG NHÂN------------- Số :…/.... V/v: cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------------- ..., ngày ... tháng ... năm ... Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân:.............................................. - Địa chỉ:.............................................................. - Điện thoại:..............

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

TÊN THƯƠNG NHÂN-------------- Số:…/..... V/v: đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------ ..., ngày ... tháng ... năm ... Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân: ......................................................................................... - Địa chỉ liên hệ............................................

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ Đơn vị báo cáo... Mẫu số B13 - H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :........... S T T Chỉ tiêu Mã số Tổng số Trong đó Phí mua Phí bán Phí bảo quản Tổng số Trong đó TX Không TX CO2 Kê lót Khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Thực

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật CÔNG TY ……………... Địa chỉ: …………………Tel: ……Fax: ….Email: ........... Số: ……/ …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------- ............, ngày.... tháng...... năm ..... Đơn xin kiểm dịch nhập khẩusản phẩm động vật Kính gửi: Cục Thú y Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty…………………….đề nghị Cục

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Mẫu Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: ……../PBG-ĐVBH …., ngày … tháng … năm .… PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa

Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản

Phụ lục 8 : (Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- …………, ngày ………. tháng …….. năm …….. ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN Kính gửi : ………………………………………………… Tên chủ tàu : ……………………………… Điện thoại : ……………………. Số chứng minh nhân dân : ……………………………………………………. Nơi thường t

Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày...... tháng...... năm........... Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa Kính gửi: (1)........................................................................... Tên tổ chức, cá nhân (4).............................................................................................. Địa chỉ trụ sở: ........................

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN ------- Số: ……../BBBG-ĐVBH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ……………….. bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan …………….. lô

Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN ------- Số: ……../BBBG-ĐVBH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG CHUYỂN CỬA KHẨU Hồi ………. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm 200 ……, Chi cục Hải quan ………………… bàn giao cho ông (bà) …………Đại diện của Công ty ………...; Lô hàng thuộc tờ khai/vận tải đơn số: ………. để chuyển đến Chi cục Hải

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho ra cửa khẩu xuất

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN ------- Số: ……../PBG-ĐVBH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . ., ngày . . . tháng . . . năm… PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯA TỪ KHO NGOẠI QUAN/CFS RA CỬA KHẨU XUẤT Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan ……………….. bàn giao cho Hải quan giám

Đơn xin nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

BỘ CÔNG THƯƠNG Công văn........... Số:........ /GP-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . ., ngày . . . tháng . . . năm… ĐƠN XIN NHẬP KHẨU (XUẤT KHẨU) TIỀN CHẤT Sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp Kính gửi: Bộ Công thương Tên doanh nghiệp:........................................ Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: ................................

Giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

BỘ CÔNG THƯƠNG Số:........ /GP-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . ., ngày . . . tháng . . . năm… GIẤY PHÉP NHẬP (XUẤT) KHẨU tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao

CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ Công ty: .............. Số: ..../TTr-.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . ., ngày . . . tháng . . . năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ Phê duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao Kính gửi: Bộ Công nghiệp Căn cứ Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số ..../2006/QĐ-BCN ngày ......../2006

Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao

CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ Công ty: .............. Số: ..../TTr-.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . ., ngày . . . tháng . . . năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ Phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao Kính gửi:................................................................... Căn cứ Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao ban hành kèm theo Quyết

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ

Dưới đây là Mẫu báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ được ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính. Đơn vị báo cáo...... Mẫu số: B07-BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý:.................Năm:……..........

Biểu mẫu Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng

Đơn vị báo cáo …....................... Mẫu số B 17 - H BÁO CÁO BAO BÌ, PA LẾT ĐANG SỬ DỤNG

Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm

Mẫu 02/DNUT Tên Công ty: ………….. Mã số thuế: …………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH, THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 03 NĂM (Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ...) I. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 1) Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chính: 2) Đại lý làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (tên, địa chỉ): 3) Các hình thức thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 4)

Báo cáo quyết toán công trình

VnDoc.com xin giới thiệu Báo cáo quyết toán công trình được căn cứ vào Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ ........, ngày .... tháng ... năm 20... BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Phụ lục số 01 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Cụng Thương - Bộ TN và Môi trường) NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU> Số: .................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ ............, ngày ....... tháng ........ năm 200.... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU Kính gửi: Sở Tài nguyên và

Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y

TÊN ĐƠN VỊ Số :…………ĐKNK Tel: Fax: Email: Địa chỉ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ______________ (Địa danh), ngày tháng năm 200