Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy số 66/2014/TT-BCA

Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành. Hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy BỘ CÔNG AN------- Số: 66/2014/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ

Thông tư quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin qua cổng 1400 số 10/2015/TT-BTTTT

Thông tư 10/2015/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015. Giá cước dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG-------- Số: 10/2015/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------

Thông tư quy định về hoạt động nhắn tin ủng hộ nhân đạo qua cổng 1400 số 09/2015/TT-BTTTT

Thông tư 09/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2015. Quy định về hoạt động nhắn tin ủng hộ nhân đạo BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG-------- Số: 09/2015/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 4

Quyết định về việc tổ chức kỷ niệm ngày Lễ Quốc khánh số 506/QĐ-TTg

Quyết định 506/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2015. Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng tám và ngày Quốc khánh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- Số: 506/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập

Quyết định về hoạt động thực hiện dự án Tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em số 335/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 335/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động thực hiện dự án “Tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em” do UNICEF tài trợ không hoàn lại với nội dung: Hỗ trợ hoàn thiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi, hỗ trợ xây dựng, sửa đổi các Luật và văn bản dưới Luật liên quan đến bảo vệ trẻ em, hỗ trợ truyền thông chấm dứt bạo lực đối với trẻ

Quyết định triển khai thực hiện công ước chống tra tấn, xử phạt, hạ nhục con người số 364/QĐ-TTg

Quyết định số 364/QĐ-TTg thực hiện công ước chống tra tấn, xử phạt, hạ nhục con người. Mục đích của quyết định này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong Công ước chống tra tấn; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn; xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện Công ước chống tra tấn phù

Thông tư quy định điều khoản về hoạt động in số 03/2015/TT-BTTTT

Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của hoạt động in, được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành. Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong hoạt động in trên phạm vi

Quyết định xét tặng danh hiệu NNND trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ số 2007/QĐ-BCT

Quyết định số 2007/QĐ-BCT về việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nhằm tôn vinh những công dân Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, dành nhiều tâm huyết, công sức đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ. Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ BỘ CÔNG THƯƠNG------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Nghị định về quy định quyền nhuận bút đối với tác phẩm nghệ thuật số 21/2015/NĐ-CP

Nghị định 21/2015/NĐ-CP về quy định trả thù lao, nhuận bút cho các tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Nghị định 21 này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm mà chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước. Quy định về thù lao với tác phẩm nghệ thuật CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -

Công điện quản lý và tổ chức lễ hội số 229/CĐ-TTg

Công điện quản lý và tổ chức lễ hội số 229/CĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/02/2015 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015. Tổ chức lễ hội năm 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 229/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ

Quyết định chiến lược văn hóa đối ngoại số 210/QĐ-TTg

Chiến lược văn hóa đối ngoại nêu rõ văn hóa đối ngoại là một bộ phận quan trọng đặc biệt của nền văn hóa quốc gia, thể hiện sức mạnh nội sinh của dân tộc, có vai trò tích cực trong việc nâng cao vị thế của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước. Quyết định chiến lược văn hóa

Nghị định số 78/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 78/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đ

Quyết định số 1063/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------------- Số: 1063/QD-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2014 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của

Nghị định số 62/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 62/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm

Công văn 3527/UBND-PCNC

Công văn 3527/UBND-PCNC nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 và những năm tiếp theo do thành phố Hồ Chí Minh ban hành. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Số: 3527/UBND-PCNC Về việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 201

Thông báo 216/TB-VPCP

Thông báo 216/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Số: 216/TB-VPCP Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG

Công văn 4267/VPCP-KGVX

Công văn 4267/VPCP-KGVX về tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: 4267/VPCP-KGVX V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Gi

Quyết định 827/2013/QĐ-TTg

Quyết định 827/2013/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: 827/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: SÓC TRĂNG, TIỀN GIAN

Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL

Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------------------ Số: 18/2012/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số quy định

Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL

Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------------------ Số: 19/2012/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định loại di vật, cổ vật không được