Vì sao nói sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu

• Là một xã hội pk lạc hậu trì trệ , với việc hình thành 2 chinh sách đối nội và đối ngoại bảo thủ của triều đình nhà nguyễn  đối nội: đàn áp và bóc lột nd đối ngoại: thưc hiện chính sách “bế quan toả cản’ làm cho nền kinh tế vn kiệt quệ, cũng như không đủ vật chất cũng như tinh thần để chống lại âm mưu xâm lược của cn thực dân phương tây •

Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam

Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà khắc và phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, xã hội Việt Nam đã có những biến đổi lớn: Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến; hai mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu trong xã hội ngày càng gay gắt. Đó là, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc

Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

Hà Nội (TTXVN) - Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, ra đời và phát triển từ hàng ngàn năm nay. Quá trình tồn tại và phát triển của tôn giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia. Việt Nam là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Với vị trí địa

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh không có tác phẩm riêng bàn về phương pháp. Nhưng trong thực tế lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Người đã vận dụng sáng tạo và nhuần nhuyễn các nguyên lý của phép biện chứng duy vật macxít kết hợp với các yếu tố biện chứng của triết học phương Đông qua đó tạo nên một hệ thống phương pháp riêng của mình, rất macxít mà cũng rất Hồ Chí Minh, không trộn lẫn được.

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Trách nhiệm là phần việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo cương vị, chức trách của mình. Con người có bao nhiêu vị trí, vai trò, chức năng trong các mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu trách nhiệm. Đó là trách nhiệm thành viên của mỗi người trong quan hệ gia đình; trong cộng đồng, tổ chức, xã hội; trách nhiệm công dân trong quan hệ với đất nước; trách nhiệm phục vụ nhân dân, là

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước taa. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta:Nhà nước ta mang bản chất giai cấp, “là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”. Bản chất giai cấp công nhân biểu hiện ở chỗ:- Nhà nước ta do

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa và vấn đề xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay

1/ Văn hóa, theo Hồ Chí Minh có vai trò to lớn trong đời sống của mỗi quốc gia dân tộc. Trước hết: văn hóa là mục tiêu, động lực của cách mạng. Văn hóa là kiến trúc thượng tầng của xã hội, vì vậy việc lật đổ chế độ xã hội cũ, xã hội thực dân phong kiến và xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) tốt đẹp là mục tiêu của văn hóa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của CNXH

- Xây dựng chế độ chính trị mới+ Phải xây dựng chế độ chính trị do nhân dân làm chủ đó là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo.+ Trong chế độ chính trị mới có đặc điểm sau:- Mọi công dân đều có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước có quyền kiểm soát với đại biểu của mình.* Những người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng

+ Thương yêu, quý trọng con người.Hồ Chí Minh có tình yêu thương vô hạn đối với con người. Thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức và Bác ham muốn tột bậc là “nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Tình thương yêu của Bác luôn đứng trên lập trường của giai cấp vô sản, nhận thức và hành động

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Duy Quý

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng.Nhất quán với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội là một học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp vô sản nhằm xoá bỏ ách thống trị tư

Tư tưởng Hồ Chí Minh qua chuyện kể Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi hội nghị Véc – Xây

Tháng 6 năm 1919, nghe tin đoàn đại biểu mười mấy nước Đồng minh chiến thắng họp ở Véc – Xây cách thủ đô Paris 14km. Nguyễn Tất Thành bàn với nhà yêu nước Phan Châu Trinh và luật sư, tiến sĩ Phan Văn Trường viết bản “ Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Hội nghị Véc – Xây. Nhà yêu nước họ Phan trịnh trọng nói.Bảy điều yêu sách nhà Thành nêu ra, theo tôi là thật xác

Tư tưởng Hồ Chí Minh quan niệm về đạo đức cách mạng

Đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chúng ta phải đem hết tinh thần và lực lượng ra phấn đấu, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cho thanh niên, đào tạo

Tư tưởng Hồ Chí Minh khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.Đến Đại hội Đảng lần

Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại

Gần một tháng học tập, các cô, các chú đã thấy được cách mạng xã hội chủ nghĩa là vĩ đại. Thấy được như vậy là tiến bộ, nhưng chưa đủ. Các cô, các chú là cán bộ cần phải nhận thức sâu hơn nữa. Phải thấy càng vĩ đại bao nhiêu thì càng gian khổ bấy nhiêu.Ví dụ: đào một con kênh càng rộng, càng sâu, càng dài thì cần phải bỏ ra nhiều công sức, càng phải vất vả

Từ triết lý Dĩ bất biến ứng vạn biến đến triết lý hành động Hồ Chí Minh

Ngày 31-5-1946, trước khi đi Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng rằng: Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở Cụ cùng anh em giải quyết cho. Mong Cụ dĩ bất biến ứng vạn biến. Thực ra câu Dĩ bất biến ứng vạn biến chỉ là một vế trong đôi câu đối hoàn chỉnh mà vế thứ hai là Dĩ chúng

Trình bày quan điểm về những đặc điểm trong bản chất về bước đi và biện pháp xây dựng CNXH của Hồ Chí Minh. Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào

- Theo Mác- Angghen cho rằng ngay trong điều kiện của XHCN, nhờ công cuộc cải tạo mang tính cách mạng mà xã hội đã đạt được một trạng thái phát triển về chất: làm cho tất cả tư liệu sản xuất trở thành tài sản chung của toàn xã hội, qua đó tạo điều kiện để cho kinh tế phát triển theo một kế hoạch thống nhất, bảo đảm tính chất xã hội của lao động theo nguyên tắc làm

Tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo đến xã hội

Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến trúc và hạ tầng

Tình hình thất nghiệp và giải pháp

Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã không ít tạo ra nhũng sự nhảy vọt về mọi mặt, đã đưa nhân loại tiến xa hơn nữa. Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ về khoa học kỹ thuật, các ngành như du lịch, dịch vụ, xuất khẩu, lương thực thực phẩm sang các nước. . . . . vv. Đằng sau những thành

Tiểu luận Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập hiên nay

Khái niệm đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Là một hệ thống những luận điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục.Tập hợp và tổ chức cách mạng tiến bộ nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Nói một cách khác, đó là tư tưởng xây dựng, củng cố, mở rộng