Quyết định sửa đổi kế hoạch chỉ đạo các việc thi hành án dân sự số 289/QĐ-TCTHADS

Quyết định 289/QĐ-TCTHADS năm 2015 sửa đổi Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài kèm theo Quyết định 74/QĐ-TCTHADS do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành. Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự BỘ TƯ PHÁPTỔNG CỤC THI HÀNH ÁNDÂN SỰ-------- Số: 289/QĐ-TCTHADS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Công văn hướng dẫn thanh toán tiền lãi chậm thi hành án số 614/BTP-TCTHADS

Công văn số 614/BTP-TCTHADS hướng dẫn thanh toán tiền lãi chậm thi hành án, khi thanh toán tiền thi hành án, việc thanh toán tiền lãi trước sau đó mới đến thanh toán tiền gốc dễ dẫn tới việc cơ quan thi hành án dân sự tính “lãi chồng lãi”, khoản tiền gốc không được thanh toán kịp thời lại phát sinh thêm khoản tiền lãi mới, không đảm bảo quyền lợi của người phải thi hành án. Luật thi hành

Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính số 07/2013/TT-TTCP

Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính số 07/2013/TT-TTCP được Thanh tra chính phủ ban hành ngày 31/10/2013. Thông tư này quy định việc giải quyết khiếu nại phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013. Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. THANH TRA CHÍNH PHỦ----

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Số: 04/2012/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 03 tháng

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Số:03/2012/NQ-HĐT

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Số: 02/2012/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ

Nghị định 47/2013/NĐ-CP

Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- Số: 47/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2011/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY Đ

Nghị quyết 36/2012/QH13

Nghị quyết 36/2012/QH13 của Quốc hội ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. QUỐC HỘI -----------Số: 36/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI --------------------- QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ

Quyết định 149/QĐ-TTg

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2013 về Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- Số: 149/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA LUẬT SƯ VIỆT NAM --------------------- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức C

Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại

CHÍNH PHỦ _________ Số: 75/2012/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị

Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo

CHÍNH PHỦ _________ Số: 76/2012/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012 NNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm

Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11

QUỐC HỘI _________ Luật số: 24/2004/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2004 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật

Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12

QUỐC HỘI _________ Luật số: 64/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13

QUỐC HỘI _________ Luật số: 02/2011/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại, Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

QUỐC HỘI _________ Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo, Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 58/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13