QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2011/QĐ-UBND Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 21/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TAEKWONDO

THÔNG TƯ SỐ 21/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TAEKWONDO Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO CƠ SỞ

THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO CƠ SỞ Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 20/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC TẬP LUYỆN QUYỀN ANH

THÔNG TƯ SỐ 20/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC TẬP LUYỆN QUYỀN ANH Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 19/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DÙ LƯỢN VÀ DIỀU BAY CÓ ĐỘNG CƠ

THÔNG TƯ SỐ 19/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DÙ LƯỢN VÀ DIỀU BAY CÓ ĐỘNG CƠ Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 16/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THẨM MỸ

THÔNG TƯ SỐ 16/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THẨM MỸ Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 15/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẦN VỢT

THÔNG TƯ SỐ 15/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẦN VỢT Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 14/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MÔN VÕ CỔ TRUYỀN VÀ VOVINAM

THÔNG TƯ SỐ 14/2011/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MÔN VÕ CỔ TRUYỀN VÀ VOVINAM Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 149/2011/TTLT/BTC- BVHTTDL HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO

THÔNG TƯ SỐ 149/2011/TTLT/BTC- BVHTTDL HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO Tài liệu,Thể thao,

LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO SỐ 77/2006/QH 11

LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO SỐ 77/2006/QH 11 Tài liệu,Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH 197/2013/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH 197/2013/QĐ-TTG Tài liệu,Thể thao,

NGHỊ QUYẾT 16/2013/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT 16/2013/NQ-CP Tài liệu,Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH 315/2013/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH 315/2013/QĐ-TTG Tài liệu,Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH 497/2013/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH 497/2013/QĐ-TTG Tài liệu,Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH 1352/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 1352/QĐ-UBND Tài liệu,Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH 236/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH 236/QĐ-TTG Tài liệu,Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH 58/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 58/2012/QĐ-UBND Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BVHTTDL

THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BVHTTDL Tài liệu,Thể thao,

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ TẬP LUYỆN, THI ĐẤU CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO QUỐC GIA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ TẬP LUYỆN, THI ĐẤU CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO QUỐC GIA Tài liệu,Thể thao,

CÔNG VĂN 3752/VPCP-QHQT

CÔNG VĂN 3752/VPCP-QHQT Tài liệu,Thể thao,