Thông tư về tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên xuất sắc số 01/2015/TT-BVHTTDL

Thông tư 01/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên xuất sắc BỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH------- Số: 01/2015/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------

Công văn 97/CT-BVHTTDL

Công văn 97/CT-BVHTTDL về tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Số: 97/CT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Công văn 3752/VPCP-QHQT

Công văn 3752/VPCP-QHQT về dự án xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Số: 3752/VPCP-QHQT V/v dự án xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, ngày 13 tháng

Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL

Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hội thể thao quốc gia. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ----------------- Số: 01/2013/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hội

Quyết định 58/2012/QĐ-UBND

Quyết định 58/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2012 về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao Thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------ Số: 58/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Quyết định 236/QĐ-TTg

Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------------- Số: 236/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ

Quyết định 1352/QĐ-UBND

Quyết định 1352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 03 năm 2013 về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------------- Số: 1352/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Thành phố Hồ

Quyết định 497/2013/QĐ-TTg

Quyết định 497/2013/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 497/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI THỂ THAO HỌC SINH ĐÔNG NAM

Quyết định 315/2013/QĐ-TTg

Quyết định 315/2013/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 315/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC

Quyết định 197/2013/QĐ-TTg

Quyết định 197/2013/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------------ Số: 197/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO HỌC SINH ĐÔNG NAM Á LẦN

Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH 11

QUỐC HỘI _________ Số: 77/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã

Thông tư số 149/2011/TTLT/BTC- BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC- BVHTTDL của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. BỘ TÀI CHÍNH - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------------- Số: 149/2011/TTLT/BTC- BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------

Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam

Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------------- Số: 14/2011/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định về điều

Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------------- Số: 15/2011/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở

Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------------- Số: 16/2011/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định điều kiện hoạt động của

Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------------- Số: 19/2011/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định về đi

Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh

Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------------- Số: 20/2011/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định về điều kiện hoạt động của

Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------------- Số: 18/2011/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động củ

Nghị định số 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Nghị định số 37/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. CHÍNH PHỦ --------------- Số: 37/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao __________________ Căn