Luận văn thạc sĩ sinh học: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) Merrill) địa phương

Nội dung luận văn: - Khảo sát sự đa dạng kiểu hình của các giống đậu tương thông qua các đặc điểm hình thái, hóa sinh. - Xác định hàm lượng protein, hàm lượng đường, hoạt độ enzym amylase, enzym protease ở giai đoạn hạt nảy mầm. - Phân tích sự phản ứng đối với hạn của các giống đậu tương trong điều kiện hạn nhân tạo. - Sử dụng kỹ thuật RAPD với 10 mồi ngẫu nhiên để nhân bản

Luận văn thạc sĩ sinh học: Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước

Nội dung nghiên cứu: - Phân tích một số đặc điểm nông học của các dòng có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước ở thế hệ R3, R4. - Đánh giá chất lượng hạt thông qua phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh: protein, đường tan, lipit, điện di protein, thành phần và hàm lượng axit amin. - Đánh giá khả năng chịu hạn của các dòng chọn lọc thế hệ R4 ở mức độ mô sẹo và

Luận văn thạc sĩ sinh học: Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, hiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro và trồng thử nghiệm tại Thái Nguyên

Nội dung nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro thông qua các nghiên cứu: - Ảnh hưởng của mật độ chồi cấy đối với hiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro . - Ảnh hưởng của vị trí đoạn cắt trên cây đối tới khả năng sinh trưởng và hiệu quả tạo củ của khoai tây nuôi cấy in vitro. - Chi phí sản xuất củ giống khi trồng khoai tây bằng củ

Luận văn thạc sĩ sinh học: Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek]

Nội dung nghiên cứu: - Phân tích một số đặc điểm hình thái như: màu gốc thân mầm, màu vỏ hạt, hình dạng hạt, khối lượng 1000 hạt của các giống đậu xanh nghiên cứu. - Phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh: hàm lượng lipid, protein tan tổng số của các giống đậu xanh nghiên cứu. - Tách chiết DNA tổng số của 30 giống đậu xanh nghiên cứu. - Phân tích sự đa hình DNA được nhân bản