Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ số 45/2015/NĐ-CP

Nghị định 45/2015/NĐ-CP quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ số có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và thay thế Nghị định 12/2002/NĐ-CP, theo đó 14 dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có Giấy phép hoạt động. Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ số CHÍNH PHỦ------- Số: 45/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015 NGHỊ

Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước số 43/2015/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 43/2015/NĐ-CP về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Theo đó việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước phải theo nguyên tắc được quy định chi tiết trong Nghị định 43 này, bạn đọc có thể tham khảo phần nội dụng dưới đây. Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước CHÍNH PHỦ------- Số: 43/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -

Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu số 38/2015/NĐ-CP

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu bao gồm quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Quản lý chất thải và phế liệu CHÍNH PHỦ------- Số: 38/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N

Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường" số 18/2015/TT-BTNMT

Thông tư 18/2015/TT-BTNMT quy định xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2015. Quy định mới về xét tặng kỷ niệm chương về môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG------- Số: 18/2015/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015 THÔNG

Công văn về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường số 4237/BTC-CST

Công văn 4237/BTC-CST năm 2015 thực hiện Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13 do Bộ Tài chính ban hành 02 tháng 04 năm 2015 về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường. Điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 4237/BTC-CSTV/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 04 nă

Thông tư quy định đơn giá thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp số 07/2015/TT-BTNMT

Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Đơn giá thuê đất

Quyết định ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh Nam Định số 08/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định. Quyết định này được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Nam Định ỦY BAN NHÂN

Thông tư ban hành quy chế quản lý Khoa học và Công nghệ của bộ Tài nguyên và Môi Trường số 05/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ban hành quy chế quản lý Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi Trường được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, xét theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách

Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá vùng có khoáng sản độc hại số 06/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT quy định công tác điều tra khu vực có khoáng sản độc hại, để xác định nguyên nhân, quy mô, mức độ ảnh hưởng của khoáng sản độc hại đến sức khỏe con người và đời sống sinh vật, được Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Những thông tư, nghị định đi kèm thông tư số 06/2015/TT-BTNMT:

Thông tư quy định thăm dò, phân cấp trữ lượng khoáng sản vàng số 03/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT về việc thăm dò, phân cấp trữ lượng khoáng sản vàng được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, áp dụng cho tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản. Quy định thăm dò,

Thông tư quy định và quản lý sử dụng đất bãi bồi, ven sông số 02/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định một số điều về việc sử dụng đất bãi bồi, ven sông, ven biển, việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; việc xử lý đối với một số trường hợp liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, áp dụng cho cơ quan nhà nước, chuyên môn về tài nguyên và môi

Quyết định chương trình tìm kiếm nguồn nước cho vùng cao số 264/QĐ-TTg

Quyết định số 264/QĐ-TTg được thủ tướng chính phủ ban hàng ngày 2/3/2015 với mục tiêu: Tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc

Nghị định quy định việc thi hành Luật bảo vệ môi trường số 19/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường số 19/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 bao gồm các quy định chung về hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường làng nghề. Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường CHÍNH PHỦ------- Số: 19/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do

Nghị định quy định đánh giá, lập kế hoạch bảo vệ môi trường số 18/2015/NĐ-CP

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành, đánh giá môi trường chiến lược, bảo vệ môi trường đối với các đối tượng có liên quan đến quy hoạch bảo vệ môi trường, trên lãnh thổ Việt Nam theo Luật bảo vệ Môi Trường, được chính phủ ban hành ngày 14/2/2015. Quy định về quy hoạch, đánh giá chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường số 03/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường số 03/2015/NĐ-CP quy định hình thức, thời điểm thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường. Nghị định 03/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015 và thay thế cho Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. Quy

Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13

VnDoc.com xin giới thiệu Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13 Ngày 05/01/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh 01/2015/L-CTN công bố Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Pháp lệnh cảnh sát môi trường ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Pháp lệnh số: 10/2014/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014 PHÁP LỆNHCẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG Căn

Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI --------------- Số: 45/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

Bạn muốn chuyển đổi quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật thì cần những giấy tờ gì và quy trình thực hiện chuyển đổi như thế nào? VnDoc.com xin giới thiệu với bạn đọc thủ tục chuyển đổi hợp pháp đất cá nhân sang mục đích quốc phòng an ninh như sau: I. Trình tự thực hiện: 1. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sau khi đã

Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------------- Số: 32/2014/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ PHÓNG XẠ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 51/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC GIAO CÁC KHU VỰC BIỂN NHẤT ĐỊNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị