Thông tư hướng dẫn phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay số 05/2015/TT-NHNN

Thông tư 05/2015/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng phối hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh quy định tại Quyết định 58/2013/QĐ-TTg do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành. Hướng dẫn phối hợp trong cho vay có bảo lãnh NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM------- Số: 05/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015 T

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính số 06/CT-TTg

Chỉ thị 06/CT-TTg tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2015. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- Số: 06/CT-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo số 50/2015/TT-BTC

Thông tư 50/2015/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2015. Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 50/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân số 04/2015/TT-NHNN

Thông tư 04/2015/TT-NHNN Quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2015. Quy định về quỹ tín dụng nhân dân NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM------- Số: 04/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Căn cứ Luật Ngân hàng N

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 28/2015/TT-BTC

Thông tư 28/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2015. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 28/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯBAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT

Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản số 04/VBHN-NHNN

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Văn bản hợp nhất việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM------- Số: 04/VBHN-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do

Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động giám sát ngành ngân hàng số 03/2015/TT-NHNN

Thông tư 03/2015/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 7 tháng 5 năm 2015. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động thanh tra, giám sát ngành ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM-------- Số: 03/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐ

Quyết định về phân công công tác ban lãnh đạo Ngân hàng nhà nước số 418/QĐ-NHNN

Quyết định số 418/QĐ-NHNN về phân công công tác ban lãnh đạo Ngân hàng nhà nước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1817/QĐ-NHNN ngày 10/9/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Phân công công tác lãnh đạo Ngân hàng nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 418/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 24

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá số 3315/BTC-QLG

Công văn 3315/BTC-QLG năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá do Bộ Tài chính ban hành gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bình ổn giá tiêu dùng sau khi giá điện và giá xăng tăng. Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 3315/BTC-QLGV/v: tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Thông tư hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán số 39/2014/TT-NHNN

Thông tư số 39/2014/TT-NHN ban hành hướng vấn về những dịch vụ thanh toán trung gian, đối với tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải xây dựng và thực hiện quy định nội bộ và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hướng dẫn dịch vụ thanh toán trung gian NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp ngân hàng số 44/2014/TT-NHNN

Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp ngân hàng số 44/2014/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 2 năm 2015. Hướng dẫn về giám định tư pháp ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 44/2014/TT-NHNN

Nghị định về thanh toán tiền mặt số 222/2013/NĐ-CP

Nghị định về thanh toán tiền mặt số 222/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2013. Nghị định này quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định về thanh toán tiền mặt CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 222/2013/NĐ-CP Hà Nộ

Chỉ thị 01/CT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu chỉ thị 01/CT-BTC vế việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Bình ổn giá trong dịp tết BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015 CHỈ THỊVỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP

Thông tư 161/2014/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu, Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành tài chính được Bộ tài chính ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2014. Bảo vệ bí mật ngành tài chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯQUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Thông tư 01/2015/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu, Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giáo dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 01/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA

Thông tư 47/2014/TT-NHNN

VnDoc.com xin giới thiệu, thông tư 47/2014/TT-NHNN yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ ATM trang bị hệ thống báo động cho ATM nhằm phòng chống mở cửa, di dời và đập phá máy trái phép, thông tư 47 có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Cài đặt trang bị hệ thống báo động cho ATM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 47/2014/TT-NHNN

Thông tư hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành ngân hàng số 02/2015/TT-NHNN

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng số 02/2015/TT-NHNN, thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/02/2015 bao gồm các sửa đổi bổ sung về chế độ khen thưởng của ngành Ngân hàng. Hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2015/TT-

Thông tư 33/2014/TT-NHNN

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 33/2014/TT-NHNN về trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM------- Số: 33/2014/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ TR

Thông tư 32/2014/TT-NHNN

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 32/2014/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2014. Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở: Phụ lục ban hành kèm Thông tư 32/2014/TT-NHNN: Mẫu công văn đề nghị vay tái cấp vốn. Mẫu công văn

Thông tư 158/2014/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành 4 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 158/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯBAN HÀNH