Thông tư quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật số 13/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2015. Quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật Biểu ban hành kèm Thông tư 13: Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật Báo cáo kết quả thực hiện tiến bộ

Thông tư quy định về thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu số 13/2015/TT-BTC

Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Quy định về thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát yêu cầu bảo hộ

Công văn 1728/TCT-CS

Công văn 1728/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Số: 1728/TCT-CS V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũ

Quyết định 474/QĐ-BKHCN

Quyết định 474/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 23 tháng 03 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- Số: 474/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm

Quyết định 147/QĐ-BKHCN

Quyết định 147/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 10 tháng 02 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- Số: 147/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 10 tháng

Thông báo 1378/TB-SHTT

Thông báo 1378/TB-SHTT thống nhất áp dụng bảng phân loại ni-xơ phiên bản 10 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành. CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ -------- Số: 1378/TB-SHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI NI-XƠ PHIÊN BẢN 10 ----------------- Để thực hiện quy định tại mục 37.4.e của Thôn

Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT

Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- Số: 1580/QĐ-BNN-TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔN

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 27 tháng 08 năm 2012 hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- Số: 2047/QĐ-BNN-TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----------------- Số: 16/2013/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK

Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK về thu thuế phí bản quyền phim do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- Số: 7241/TCHQ-TXNK V/v: thu thuế phí bản quyền phim CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Công ty cổ phần phim Thiên Ngân. (16B Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội) Tổng

Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả số 15/2012/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL về hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ---------- Số: 15/2012/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ Hà Nội, ngày 13 tháng 12 n

THÔNG TƯ 15/2012/TT-BVHTTDL HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

THÔNG TƯ 15/2012/TT-BVHTTDL HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Tài liệu,Sở hữu Trí tuệ,

CÔNG VĂN 7241/2012/TCHQ-TXNK THU THUẾ PHÍ BẢN QUYỀN PHIM

CÔNG VĂN 7241/2012/TCHQ-TXNK THU THUẾ PHÍ BẢN QUYỀN PHIM Tài liệu,Sở hữu Trí tuệ,

THÔNG TƯ 16/2013/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN VỀ BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

THÔNG TƯ 16/2013/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN VỀ BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG Tài liệu,Sở hữu Trí tuệ,

THÔNG TƯ 05/2013/TT-BKHCN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

THÔNG TƯ 05/2013/TT-BKHCN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Tài liệu,Sở hữu Trí tuệ,

QUYẾT ĐỊNH 2047/QĐ-BNN-TT HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

QUYẾT ĐỊNH 2047/QĐ-BNN-TT HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI Tài liệu,Sở hữu Trí tuệ,

QUYẾT ĐỊNH 1580/QĐ-BNN-TT ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

QUYẾT ĐỊNH 1580/QĐ-BNN-TT ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Tài liệu,Sở hữu Trí tuệ,

THÔNG BÁO 1378/TB-SHTT THỐNG NHẤT ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI NI-XƠ PHIÊN BẢN 10 DO CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ BAN HÀNH

THÔNG BÁO 1378/TB-SHTT THỐNG NHẤT ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI NI-XƠ PHIÊN BẢN 10 DO CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ BAN HÀNH Tài liệu,Sở hữu Trí tuệ,

QUYẾT ĐỊNH 147/QĐ-BKHCN PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012 - 2013

QUYẾT ĐỊNH 147/QĐ-BKHCN PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012 - 2013 Tài liệu,Sở hữu Trí tuệ,