Mẫu điều lệ công ty cổ phần

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ( tên công ty) - Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày / /2000. - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty 1.1 Công