Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro đại cương

Bài giảng quản trị rủi ro

Bài giảng quản trị rủi ro cung cấp nhiều kiến thức hay và bổ ích.

Lý thuyết Quản trị doanh nghiệp đại cương

Giáo trình quản trị doanh nghiệp đại cương

Giới thiệu về quản trị chiến lược

Giới thiệu về quản trị chiến lược

Giáo trình quản trị chiến lược đại cương

Quản trị chiến lược cung cấp những kiến thức cấn thiết cho SV.

Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

Nhập môn quản trị chiến lược

Nhập môn quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược đại cương

Quản trị chiến lược cung cấp những kiến thức căn bản.

Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng

Giáo trình Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng.

Tổng quan về quản trị Logistics

Tổng quan về quản trị Logistics.

Tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh

Tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh

Giáo trình quản trị Logistics

Tài liệu cung cấp những nội dung liên quan đến Logistics rất cụ thể và bôi ích.

Quản trị chiến lược / Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm

Cuốn sách Quản trị chiến lược nhằm mục đích cung cấp những kiến thức nền tảng, ban đầu về quản trị chiến lược cho các nhà quản trị Việt nam với hy vọng phần nào giúp họ thành công trong môi trường hoạt động của mình

financial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madison

This book’s organization accommodates different teaching styles. While the book is comprehensive, its layout allows instructors to choose topics and depth of coverage as desired. Readers are told in Chapter 1 how the book’s topics are related to each other and how they fit within the broad discipline of financial statement analysis. The book is organized into three parts: 1. Analysis Overview 2. Acc