Giáo trình tài chính quốc tế

Giáo trình tài chính quốc tế

Slide bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

Slide bài giảng Phân tích báo cáo tài chính trình bày những nội dung chính sau: - Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính. - Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính. - Phân tích cấu trúc tài chính & tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh. - Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. - Phân tích hiệu quả kinh doanh. - Đánh giá khái quát tình hình tài chính. - Phân tích

Môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Giáo trình Môn học: Phân tích hoạt động kinh doanh trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh các loại hình doanh nghiệp. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc đánh giá quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó nhận thức được bản chất của hoạt động kinh doanh trong

Bài giảng: Phân tích rủi ro dự án

H Rủi ro tài chánh liên quan đến các thiệt hại có thể xảy ra trong thị trường tài chánh Do sự thay đổi của các biến số tài chánh: Lãi suất Tỉ giá hối đoái Giá cả Khả năng tạo ra lợi nhuận Khả năng thanh toán nợ Khả năng thanh khoản

Giới quan chức trong kinh doanh

Giới quan chức trong kinh doanh

Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn

Quyết định đầu tư vốn là một trong những quyết định chủ yếu trong tài chính của công ty. Quyển sách này giúp bạn đọc nắm bắt được quy trình phân tích tài chính để có quyết định đầu tư vốn hiệu quả.

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY Bài 1 ñã chỉ ra rằng quản trị tài chính công ty liên quan ñến việc ra các quyết ñịnh ñầu tư, quyết ñịnh nguồn vốn và quyết ñịnh phân chia cổ tức. Các quyết ñịnh này ñược thực hiện ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng ñến tương lai của công ty. Do vậy, giám ñốc tài chính cần hiểu ñược tình hình tài chính hiện tại của công ty trước

Phân tích các báo cáo tài chính

 Tại sao chúng ta cần các báo cáo tài chính?  Bảng cân ñối kế toán là gì?  Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh là gì?  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?  Chuẩn bị các báo cáo tài chính như thế nào?

Một phương pháp phân tích tài chính tổng hợp

TÍNH TOÁN ĐẾN NHỮNG THAY ĐỔI GIÁ CẢ CÁC TÁC DỤNG CỦA LẠM PHÁT TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ LÀM PHÁT NHẤT QUÁN CHO VIỆC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Sức sản xuất của vốn lưu động: là chỉ số tính bằng tỷ lệ giữa tổng doanh thu tiêu thụ trong một kì chia cho vốn lưu động bình quân trong kì của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động nhanh hay chậm, trong một chu kì kinh doanh vốn lưu động quay được bao nhiêu vòng Nếu chỉ số này tăng so với những kì trước thì chứng tỏ doanh nghiệp hoạt

Hệ thống các công thức phân tích tài chính

Đây là hệ thống các công thức phân tích tài chính giúp cho bạn nào đang học môn tài chính doanh nghiệp (corporate finance), phân tích tài chính( financial analysis)

Báo cáo tài chính công ty REE

Báo cáo tài chính công ty REE

Phân tích báo cáo tài chính

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Biết đƣợc báo cáo tài chính đƣợc sử dụng bởii: Nhà quản trị để cải thiện hđ của dn như thế nào? Chủ nợ để đánh giá khả năng trả nợ của dn ra sao? Nhà đầu tƣ để dự kiến lợi nhuận, dòng tiền, cổ tức và giá cổ phiếu như thế nào?