Giáo trình nguyên lý kế toán căn bản

kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Giáo trình kế toán đại cương

Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các hoạt động xã hội, loài người từ thấp đến cao, khởi điểm là nền sản xuất hàng hóa. Lúc này xã hội đã có sự trao đổi sản phẩm giữa những người sản xuất với nhau. Từ đó phát sinh nhu cầu theo dõi tính toán hiệu quả của các hoạt động này nhằm mục đích khai thác tốt nhất năng lực sẵn

Nhập môn Nguyên lý kế toán

các nguyên tắc kế toán được quy định trong chuẩn mực chung được xác định là cơ sở pháp lý trong việc tổ chức và thực hiện kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước. Các nguyên tắc này bao gồm: Cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu.

Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa

môn học nguyên lý kế toán trang bị những kiến thức căn bản về kế toán, giúp cho người đọc hiểu được các thông tin do kế toán cung cấp, các phương pháp mà kế toán thực hiện để có được những thông tin đó. Nếu thông tin kế toán là cần thiết cho mọi nhà quản lý kinh tế thì môn học này là không thể thiếu được đối với sinh viên khối ngành kinh tế.

TIỂU LUẬN MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Đề tài: “Tìm hiểu về Sổ kế toán và hình thức kế toán”.

Môn Lý thuyết thực hành kế toán

Bài giảng này cung cấp kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư, kế toán các khoản thanh toán (phải thu, phải trả), kế toán nguồn vốn - quỹ, kế toán nguyên vật liệu, kế tài sản cố định, kế toán tiền lương - các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm - tiêu thụ - xác định kết quả kinh

Môn Nguyên lý kế toán

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thứ cơ bản, nền tảng về nguyên lí kế toán: nắm được bản chất; chức năng, vai trò của hạch toán kế toán; các nhiệm vụ, các yêu cầu, các quy định và các nguyên tắc cơ bản của hạch toán kế toán; nắm được đối tượng nghiên cứu của kế toán; phân loại được tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán. Cung cấp cho

Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

Nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo hệ thống kế toán Việt Nam luôn phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã soạn thảo và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Lý thuyết tài chính doanh nghiệp

Các lý thuyết tài chính doanh nghiệp

Lý thuyết kế toán đại cương

Các lý thuyết kế toán đại cương

Giáo trình nguyên lý kế toán

Hiểu các thuật ngữ kế toán: tài khoản, nhật ký, sổ cái, nợ... Nắm bắt cách phân loại tài khoản và đặc điểm của các nhóm tài khoản Hiểu nguyên tắc sổ ghi chép Nâng cao khả năng thực hành quy trình gi chép nghiệp vụ trên các sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính đơn giản

Bài giảng nguyên lý kế toán

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁNĐể tìm hiểu bản chất của hạch toán kế toán, trước hết cần nắm được các vấn đề cơ bản của hạch toán kế toán nói chung.

Giáo trình nguyên lý kế toán (chuẩn) HVNH 2013

1.1. Bản Chất Kế Toán 1.1.1. Khái niệm kế toán Có nhiều khái niệm khác nhau về kế toán. Tuy nhiên các khái niệm này đều xoay quanh hai khía cạnh: Khía cạnh khoa học và khía cạnh nghề nghiệp. Xét trên khía cạnh khoa học thì kế toán được xác định đó là khoa học về thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính gắn liền với một tổ chức nhất định (gọi chung là chủ

Giáo trình Nguyên lý kế toán

Giáo trình đầy đủ về bọ môn Nguyên lí kế toán

NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

Khái niệm hạch toán kế toán: Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh...

BT NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

BT NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

Bài tập Nguyên lí kế toán

Bài 9 : Lúc đầu doanh nghiệp có : TSCĐ HH là 540 000 000đ TGNH là 260 000 000đ NVDTXDCB 441 là 800.000.000 1 .DN mua NVL 25.000.000 chưa trả tiền người bán : TK NVL 611 25.000.000đ TK PTNB 331 25.000.000đ 2.DN rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 20.000.000đ TK TGNH 112 260.000.000 - 20.000.000 = 240.000.000 đ TK TM 111 20.000.000đ 3. DN dùng tiền mặt mua 1 số công cụ 15.000.000 đ Tk