Quyết định phê duyệt dự án viện trợ cho trung tâm hành động và khắc phục bom mìn số 369/QĐ-TTg

Quyết định số 369/QĐ-TTg phê duyệt văn kiện Dự án “Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản như đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phê duyệt dự án viện trợ không hoàn loại cho Chính phủ Nhật Bản tài trợ THỦ

Quyết định 1461/QĐ-TTg

Quyết định 1461/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 08 năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------------- Số: 1461/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐIỀU PHỐI KẾT NỐI ASEAN CỦA VIỆT NAM -------------

Thông báo 48/2011/TB-LPQT

Thông báo 48/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 07 tháng 10 năm 2011 về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực. BỘ NGOẠI GIAO--------------------Số: 48/2011/TB-LPQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011 THÔNG BÁOVỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều

Thông tư 42/2011/TT-BTC

Thông tư 42/2011/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế. BỘ TÀI CHÍNH -------------- Số 42/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế ------------------ Căn cứ Nghị định

Thông tư 04/2011/TT-BNG

Thông tư 04/2011/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 29 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao. BỘ NGOẠI GIAO ------------------- Số: 04/2011/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Đ

Thông tư liên tịch 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG

Thông tư liên tịch 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao ngày 24 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện thi hành quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ NGOẠI GIAO ------------------- Số: 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG

Nghị định 107/2011/NĐ-CP

Nghị định 107/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2011 quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. CHÍNH PHỦ ------------------- Số: 107/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. CHÍNH PHỦ ------------------ Số: 12/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ------------- C

Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG

Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an: Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về chương trình làm việc trong kỳ nghỉ. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN - BỘ NGOẠI GIAO ------------------ Số: 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTG

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 135/2007/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ----------------- THỦ

Nghị định 111/2011/NĐ-CP

Nghị định 111/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2011 về chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự. CHÍNH PHỦ -------- Số: 111/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cơ

Quyết định 480/QĐ-TTg

Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về vận chuyển hàng không. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 480/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012 QUYẾT

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg sửa đổi quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài kèm theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 10/2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO N

Nghị quyết 35/NQ-CP

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 07 năm 2012 về việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông. CHÍNH PHỦ -------- Số: 35/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết 65/NQ-CP

Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp. CHÍNH PHỦ ----------- Số: 65/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày

Quyết định 1075/QĐ-TTg

Quyết định 1075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- Số: 1075/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀN

Nghị quyết 68/NQ-CP

Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-xta Ri-ca về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ. CHÍNH PHỦ ----------- Số: 68/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 08 thá

Nghị quyết 78/NQ-CP

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định Hải quan ASEAN. CHÍNH PHỦ ----------- Số: 78/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HẢI QUAN ASEAN -------- CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Lu

Quyết định 1861/QĐ-TTg

Quyết định 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-rốc về hợp tác du lịch. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- Số: 1861/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ

Quyết định 58/2012/QĐ-TTg

Quyết định 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2012 về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- Số: 58/2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ Căn cứ Lu