Luật đê điều

Luật này quy định về đê điều, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Luật bảo vệ và phát triển rừng

Tham khảo Luật bảo vệ và phát triển rừng . Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

Luật Bảo vệ môi trường

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

200 Câu hỏi về môi trường

Tài liệu môn Luật và chính sách môi trường Trường đại học Tôn Đức Thắng

Tài liệu luật môi trường

Tài liệu môn Luật môi trường - Đại học Cần Thơ

Bài giảng Luật Biển

Bài giảng môn Luật Biển - Đại học Cần Thơ Gồm 37 slide. Nội dung chính: Nguyên tắc tự do biển cả, chủ quyền quốc gia và quyền tài phán về biển