THÔNG TƯ SỐ 02/2014/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ SỐ 02/2014/TT-BLĐTBXH Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-LĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-LĐTBXH Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

CÔNG VĂN 8128/TCHQ-TCCB

CÔNG VĂN 8128/TCHQ-TCCB Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

THÔNG TƯ 33/2013/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ 33/2013/TT-BLĐTBXH Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

THÔNG TƯ 26/2013/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ 26/2013/TT-BLĐTBXH Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

NGHỊ ĐỊNH 182/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 182/2013/NĐ-CP Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

CÔNG VĂN 1436/TTG-KTTH

CÔNG VĂN 1436/TTG-KTTH Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

QUYẾT ĐỊNH 1354/QĐ-BLĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH 1354/QĐ-BLĐTBXH Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

NGHỊ ĐỊNH 101/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 101/2013/NĐ-CP Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

NGHỊ ĐỊNH 102/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 102/2013/NĐ-CP Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

QUYẾT ĐỊNH 1465/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH 1465/QĐ-TTG Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

THÔNG TƯ 08/2013/TT-BNV

THÔNG TƯ 08/2013/TT-BNV Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

CÔNG VĂN 2850/BNV-CCVC

CÔNG VĂN 2850/BNV-CCVC Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

THÔNG TƯ 104/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 104/2013/TT-BTC Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

CÔNG VĂN 3270/BNN-TCCB

CÔNG VĂN 3270/BNN-TCCB Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

CÔNG VĂN 3134/BNN-TCCB

CÔNG VĂN 3134/BNN-TCCB Tài liệu,Lao động - Tiền lương,

Sửa đổi về Bộ luật lao động

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất của xã hội và giá trị tinh thần. Lao động trình độ cao về năng suất, chất lượng và hiệu quả là yếu tố quyết định trong toàn quốc phát triển. Pháp luật Lao động đưa ra các quyền và nghĩa vụ của người lao động và sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng lao động và hành chính;

Luật lao động mà người đi làm cần biết

Công ty là một trong những từ ngữ không quá xa lạ đối với mọi người hiện. Nhưng cái gì thi cũng cần có luật lệ cả, và có lẽ nhiều người không biết dến nội quy công ty là như thế nào thì qua bài này sẽ giúp mọi ngưới hiểu về công ty nói chung và nội quy công ty nói riêng

Luật dạy nghề

Luật này quy định về dạy nghề, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.