Đề cương ôn tập luật hình sự

Tham khảo: Đề cương ôn tập luật hình sự Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ,là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người thực hiện tội phạm bằng việc quy định phạm vi những hành vi nguy hiểm cho xã hội

Bài giảng Luật hình sự - TS. Trần Thị Quang Vinh

Tham khảo: Bài giảng Luật hình sự - TS. Trần Thị Quang Vinh Bài giảng Luật hình sự nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm luật hình sự, đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh của luật hình sự. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Bài giảng Khái niệm và phân loại tội phạm - TS. Trần Thị Quang Vinh

Tham khảo: Bài giảng Khái niệm và phân loại tội phạm - TS. Trần Thị Quang Vinh Bài giảng Khái niệm và phân loại tội phạm nhằm trình bày các nội dung chính như: định nghĩa, đặc điểm của tội phạm ... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Tài liệu giảng dạy Luật Hình Sự

Tài liệu môn Luật Hình Sự - Phần chung Soạn giả: Tiến sĩ Phạm Văn Beo - Đại học Cần Thơ Năm biên soạn: 2010

Tập bài giảng Tội phạm học

Đây là tài liệu bài giảng môn Tội phạm học - Đại học Cần Thơ 1 số nội dung chính: -Khái niệm tội phạm học -Tình hình tội phạm -Nguyên nhân và điều kiện -Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể -Nhân thân người phạm tội -Phòng ngừa tội phạm -Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tội phạm

giáo trình tội phạm học

I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TỘI PHẠM HỌC II. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỘI PHẠM HỌC TRONG LỊCH SỬ III. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM IV. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM V. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI PHẠM CỤ THỂ VI. NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI VII. PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VIII. DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ KẾ HOẠCH HÓA HOẠT ĐỘNG

Đề thi môn Hình Sự 31-40 - Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư

Tài liệu lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư - Học viện Tư Pháp

Đề thi môn Hình Sự - Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư

Đây là tài liệu cho lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư ở Học Viện Tư Pháp.

Bai trao doi cqthtt,bi can,bi hai- Ho so Tran Dinh Dung- so 03

Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong các lớp đào tạo của Học viện Tư pháp;

Bai trao doi cqthtt, bi can, bi hai - Ho so Tran viet Hung- so 07

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Bai NCHS va BCBV

BIÊN BẢN BẮT GIỮ NGƯỜI CÓ HÀNH VI PHẠM TỘI QUẢ TANG

DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ LSHS 08– PHẦN MỀM

LỆNH KHÁM PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

Bai BCBV va PTST

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Bình luận khoa học Bộ luật Hình Sự - Tập 9

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-12-1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997. Nhà xuất bản

Bình luận khoa học Bộ luật Hình Sự - Tập 8

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-12-1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997. Nhà xuất bản

Bình luận khoa học Bộ luật Hình Sự - Tập 2

Tác giả: ĐINH VĂN QUẾ - THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ PHẦN CÁC TỘI PHẠM CHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

Bình luận khoa học Bộ luật Hình Sự - Tập 1

Một tài liệu cần thiết cho những ai theo ngành luật. Có thể dùng khi học đại học, học lớp nghiệp vụ luật sư, tham khảo khi hành nghề. Bình luận về bộ luật hình sự