Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nuôi thủy sản số 16/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2015. Quy chuẩn mới về điều kiện nuôi thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------- Số: 16/2015/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015 THÔNG TƯB

Quyết định phê duyệt đề án ổn định dân cư vùng chuyển dân sông Đà thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2017 số 401/QĐ-TTg

Quyết định số 401/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La được thủ tướng chính phủ ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đề án ổn định dân cư vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ

Quyết định ban hành quy định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lâm Đồng số 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này áp dùng cho các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn

Quyết định thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước số 05/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc quy định thực hiện quản lý về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Quyết định này áp dụng đối với: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá tài sản nhà nước; cơ quan, tổ chức cử người và cá nhân được cơ quan, tổ chức đó cử tham gia Hội đồng thẩm định giá;

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016. Luật số 59-2014-QH13 quy định về căn cước công dân: quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật căn cước công dân 2014 QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------

Nghị định quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 10/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 10/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015. Nghị định này được ban hành để bãi bỏ Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Quy định về mang thai hộ CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ số 04/NQ-CP

Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ số 04/NQ-CP tháng 1 năm 2015 được chính phủ ban hành 04/02/2015. Nghị quyết 04/NQ-CP đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng về: thuế nhập khẩu, đầu tư, an toàn thực phẩm, giáo dục đào tạo, tiền lương.... Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 th

Thông tư 53/2014/TT-BCT

Dưới đây là Thông tư 53/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2014 mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng bạn đọc. Quy định về bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia: BỘ CÔNG THƯƠNG-------Số: 53/2014/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13

Luật công an nhân dân Luật số 73/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014. Luật quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với công an nhân dân. Luật công an nhân dân mới nhất sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2015. Luật công an nhân dân mới nhất QUỐC HỘI-------- Luật số: 73/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Nghị định 94/2014/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được chính phủ ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2014. CHÍNH PHỦ------- Số: 94/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THI

Nghị định 112/2014/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015 thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP. CHÍNH PHỦ------- Số: 112/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNHQ

Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 13/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2014. Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT: Mẫu đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mẫu đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn

Nghị định 100/2014/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngâm nhân tạo được Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2014. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015 và thay thế Nghị định số 21/2006/NĐ-CP. CHÍNH PHỦ------- Số: 100/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----

Thông tư 31/2014/TT-BCT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2014. Một số biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 31/2014/TT-BCT: Giấy đề nghị. Phiếu hẹn khảo sát. Biên bản thỏa thuận. Báo cáo nhanh tai nạn điện. BỘ CÔNG THƯƠNG------- Số: 31/2014/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Quyết định 60/2014/QĐ-TTg

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định 60/2014/QĐ-TTg: Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ tiền điện. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- Số: 60/2014/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 10

Thông tư số 15/2014/TT-BCA

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2014 được sử dụng thay thế cho Thông tư số 36/2010/TT-BCA, Thông tư số 75/2011/TT-BCA, Thông tư số 12/2013/TT-BCA. Một số biểu mẫu ban hành kèm thông tư: GIẤY BÁO BÁN, CHO, TẶNG, ĐIỀU CHUYỂN XE. GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE. GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE. GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN. GIẤY KHAI

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 85/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chứ

Quyết định số 2026/QĐ-BTP

BỘ TƯ PHÁP --------------- Số: 2026/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA VÀ XẾP HẠNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa

Quyết định số 2575/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN --------------- Số: 2575/QĐ-TCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM SÁT HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan số 4

Quyết định số 49/2014/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------------- Số: 49/2014/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TUYỆT MẬT, TỐI MẬT CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12