Xác định điểm xuất phát để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

Đây cũng là đặc điểm độc đáo trong tư duy kinh tế của Hồ Chí Minh. Kiểu tư duy này của Người biểu hiện rõ rệt nguyên tắc lí luận gắn với thực tế. Về mặt lí luận, có thể có nhiều người nắm rất vững những nguyên lý của phép biện chứng duy vật Mac- Lênin, nhưng không phải ai trong số đó cũng áp dụng thành công vào thực tế cách mạng; và, vì vậy đã sinh ra chủ

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cuối thế kỷ XIX, mặc dù triều đình phong kiến nhà Nguyễn ký các hiệp ước Harmand( 1883), Patenotre (1884), đầu hàng thực dân Pháp, song phhong trào đấu tranh chống thực dân Pháp vẫn diễn ra. Phong trào Cần Vương (1885-1896), một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động đã mở cuộc tấn công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế(1885). Việc không thành, Tôn Thất Thuyết đư

Tư tưởng kinh tế của Hồ Chí Minh

Theo chúng tôi, đây thực sự là tư duy kinh tế vượt thời đại của Hồ Chí Minh, được hình thành ở Người từ rất sớm. Ngay từ năm 1919, trong một bài báo đăng trên báo L'Humanite', Người đã viết; Xét về nguyên tắc, tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát triển chủ nghĩa quốc tế, và văn minh chỉ có lợi khi các quan hệ quốc tế được mở rộng và tăng cường (1.9-10). Tư tưởng này về

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền kinh tế mở

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới.Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do chủ tịch Hồ Chí Minh viết và công bố trước toàn thế giới, là một sự kiện trọng đại, đánh dấu thắng lợi mở đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Quốc hiệu, quốc huy, quốc ca, quốc kỳ của nước Việt Nam độc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện đời sống mới

Đổi mới là một yêu cầu khách quan , có tính quy luật đối với một cuộc cách mạng . Nó là bản chất của cách mạng xã hội chủ nghĩa . Nó khác hẳn với các cuộc đảo chính chính trị, mà thực chất của đảo chính là sự tranh giành quyền lực chứ không thay đổi quan hệ sản xuất, không thay đổi sở hữu về tư liệu sản xuất.Trong điều kiện của cách mạng khoa học và công

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Những trải nghiệm thực tiễn và đặc biệt là ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã giúp Hồ Chí Minh đi tới nhận thức đúng đắn rằng, xã hội tốt đẹp nhất chính là chủ nghĩa xã hội và con đường để hiện thực hóa nó không thể nào khác hơn là con đường cách mạng vô sản. Người đã đưa ra một kết luận sâu sắc: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại

Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt

1.Hoàn cảnh lịch sử a.Hoàn cảnh quốc tế-Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc . Cùng với những mâu thuẫn vốn có giữa giai cấp vô sản và tư sản, còn xuất hiện những mâu thuẫn mới, trong đó có những mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc .-Giai cấp công nhân đã phát triển mạnh mẽ về số lượng và

Tổ chức và quản lý sản xuất

Qua nội dung và cách trình bày của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy nổi bật vấn đề: muốn làm cách mạng thành công, tất yếu phải tổ chức lực lượng cách mạng và thường xuyên giáo dục tư cách và đạo đức cách mạng. Dù là hình thức tổ chức nào, quy mô lớn nhỏ ra sao, thì cũng phải đầy đù ba yếu tố: mục đích, biện pháp và tổ chức thực hiện.Đối với kinh tế, tổ chức sản

Tinh thần Học tập để phụng sự Tổ quốc và Nhân dân trong tư tưởng và nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh

Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên vai trò quan trọng của sự học và thế hệ trẻ đối với tiền đồ đất nước: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các

Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế của đất nước, ngay sau ngày giành chính quyền về tay nhân dân chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất để nhanh chóng dập tắt nạn đói. Lời đề nghị của Người thật là cụ thể:“ Trong khi chờ đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác, phải ba bốn tháng mới có, tôi đề nghị mở một cuộc lạc

Tài liệu ôn thi môn Đường lối cách mạng của Đảng

Nguyễn Ái Quốc lựa chọn Pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc? (trang còi)2. Tác dụng của LĐSX đối với lãnh tụ NAQ và quá trình người đi tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc?3. Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu CN Mác- Lênin.4. Nhân tố giữ vai trò quyết định việc NAQ tiếp thu cn Mác Lenin để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn?5. Tào sao

Tài liệu lịch sử Đảng Quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ giai đoạn 1930 - 1945

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích cực lãnh đạo nhân dân Việt Nam từng bước chuẩn bị nổi dạy giành độc lập, tự do cho dân tộc. trong quá trình chuẩn bị, cách mạng Việt Nam đã trải qua ba cao trào đấu tranh lớn, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Đây là quá trình lãnh đạo xây dựng lực lượng, từ lực lượng chính trị tiến tới xây dựng lực

Tài liệu đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

* Tình hình Thế giới: CN ĐQ ra đời; CMT10 Nga, QTCS; CN M-L; CTTG I bùng nổ+CNTB phát triển càng cao -> nguyên liệu càng thiếu -> cạnh tranh càng gay gắt, việc tìm kiếm các nguồn ng.liệu trên thế giới càng ráo riết-> cuộc đ.tranh chiếm thuộc địa càng q.liệt.+CNTB –> độc quyền (ĐQCN). Trong: b.lột nd lđ, ngoài: xâm lược thuộc địa -> đời sống nd lđ cùng cực.X.Hiện > cuộc đ.tranh đòi chia lại TG đã c

Sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Như chúng ta đã biết, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một tập hợp giản đơn những ý tưởng, những suy nghĩ cụ thể của Người trong hoàn cảnh lịch sử - cụ thể, mà là một hệ thống những quan điểm, quan niệm về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (tháng 2 năm 1951), Đảng Cộng sản

Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946

Sau CMT8 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta đứng trước bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa gặp phải nhiều khó khăn to lớn,hiểm nghèo. Quân địch bủa vây tứ phía, chính quyền non trẻ trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình thế đó, Đảng ta đã khéo léo thực hiện thành công sách lược hòa hoãn

Quá trình hình thành và phát triển đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XNCH ở Việt Nam của ĐSCVN

* Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà các nguồn lực kinh tế được phân bổ bằng nguyên tắc thị trường, là trình độ phát triển cao của nền kinh tế hàng hóa, trong đó toàn bộ các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất kinh doanh đều được mua bán thông qua thị trường. * Đặc điểm chung:+ Các chủ thể kinh tế có quyền tự do tự chủ rất cao( khác với nền kinh

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

/ Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ đại hội VI đến đại hội X:Từ việc chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm, Đại hội VI đã cụ thể hóa nội dung chính của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên là thực hiện cho bằng được 3 chương trình lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên của

Quan hệ giữa nội dung và hình thức trong phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh

Lý luận về phép biện chứng duy vật mácxít đã chỉ rõ: nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật; còn hình thức là những phương thức tồn tại và phát triển của sự vật ấy, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của nó. Điều đó có nghĩa là, bất kỳ một sự vật nào cũng có hình thức bên ngoài

Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay

Nghề thầy thuốc là một nghề đặc biệt, xuất hiện sớm và có lịch sử gắn liền với sự vận động và phát triển xã hội. So với các nghề khác, hoạt động nghề thầy thuốc có nhiều sự khác biệt.Đối tượng mà người thầy thuốc tiếp xúc hàng ngày là những con người có vấn đề bất an về sức khoẻ, những người bệnh, luôn mong mỏi sự giúp đỡ của người thầy thuốc. Họ tin tưởng vào tài năng,

Phỏng vấn con người của hành động: Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn

Chưa đến 30 tuổi, anh nhận bằng Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh từ ĐH Califonia (Mỹ). Từng làm xúc tiến thương mại cho Liên minh EU, làm Giám đốc Marketing Microsoft VN. Sẵn sàng chia sẻ với bất cứ bạn trẻ nào có mong muốn vươn lên, phát triển bản thân. Anh đã rất nổi tiếng với câu nói: “Nếu tôi có một chiếc xe đạp cũ, cho thuê, tôi cũng có tiền. Nếu tôi có một chiếc chiếu