Nghị định về việc thành lập viện khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc số 50/2015/NĐ-CP

Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc Nghị định 50/2015/NĐ-CP về thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Nghị định về thành lập Viện khoa học và công nghệ Việt - Hàn được thông qua ngày 18 tháng 05 năm 2015. CHÍNH PHỦ------- Số: 50/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 số 380/QĐ-TTg

Quyết định số 380/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển vật lý với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên vật lý các trường đại học trong cả nước, thu hút và đào tạo các nhà vật lý trẻ tuổi tài năng. Bảo đảm đến năm 2020 hình thành được đội ngũ giảng viên vật lý có trình độ cao ở các trường đại học, cao đẳng, trong đó tỷ lệ giảng viên

Thông tư ban hành quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu số 01/2015/TT-BKHCN

Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ban hành quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu - giải thưởng thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Giải thưởng này được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển. Quy chế giải

Quyết định về thủ tục hành chính mới trong hoạt động khoa học và công nghệ số 371/QĐ-BKHCN

Quyết định 371/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; hủy bỏ; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ được Bộ khoa học và công nghệ ban hành ngày 09 tháng 03 năm 2015. Theo đó, Bộ đã ban hành 21 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 18 thủ tục hành chính cấp tỉnh, đồng thời bãi bỏ

Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ --------------- Số: 20/2014/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ch

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. CHÍNH PHỦ-------- Số: 08/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật tổ chức Chí

Thông tư 14/2013/TT-BKHCN

Thông tư 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Số: 14/2013/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI CHUẨN QUỐC GIA Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 201

Nghị định 64/2013/NĐ-CP

Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Chính phủ ban hành. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------- Số: 64/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GI

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về vật liệu nổ công nghiệp. CHÍNH PHỦ ------------------- Số: 39/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009 NGHỊ ĐỊNHVề vật liệu nổ công nghiệp --------------------- CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm

Quyết định 600/QĐ-TTg

Quyết định 600/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 600/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà

Quyết định 418/QĐ-TTg

Quyết định 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 04 năm 2012 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 418/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ------

Công văn 1856/BNN-KHCN

Công văn 1856/BNN-KHCN đính chính tên chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------------------- Số: 1856/BNN-KHCN V/v: Đính chính tên chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012 Kín

Nghị định 54/2012/NĐ-CP

Nghị định 54/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 06 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. CHÍNH PHỦ ------- Số: 54/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY

Quyết định 1436/QĐ-BKHCN

Quyết định 1436/QĐ-BKHCN năm 2012 thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ --------------------- Số: 1436/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN TỔ CHỨC CHỢ CÔNG

Thông tư 09/2012/TT-BTNMT

Thông tư 09/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22 tháng 08 năm 2012 quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- Số: 09/2012/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CUNG CẤP, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ DỮ

Quyết định 53/2012/QĐ-TTg

Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 53/2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN

Quyết định 3562/QĐ-BKHCN

Quyết định 3562/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 27 tháng 12 năm 2012 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----------------- Số: 3562/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ----------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG N

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----------------- Số: 3621/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA -------- BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu

Quyết định 137/QĐ-BKHCN

Quyết định 137/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 25 tháng 01 năm 2013 về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----------------- Số: 137/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA --------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Că

Quyết định 90/QĐ-BTTTT

Quyết định 90/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28 tháng 01 năm 2013 về việc chỉ định Phòng đo kiểm. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- Số: 90/QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM -------- BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187/2007