Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Trong quá trình giải quyết vụ án người bị hại có thể làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo. VnDoc.com cung cấp mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt (Trách nhiệm hình sự) mới nhất, theo đúng tiêu chuẩn, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng. Đơn xin bãi nại Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã được quy định rõ trong luật khiếu nại và Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP của tổng thanh tra. Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP XÃ 1. Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp xã theo Điều 17 Luật khiếu

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Đơn yêu cầu thi hành án dùng cho bên thắng kiện gửi đến cơ quan thi hành án của nhà nước, yêu cầu hỗ trợ và có biện pháp để bên thua kiện thực hiện bản án của tòa án. Đơn yêu cầu thi hành án mới nhất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc----o0o---- ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Đối với Bản án số ngày của Toà án nhân dân ) Kính

Phiếu khảo sát giá

Để khảo sát giá thì tùy theo tính chất, đặc thù và điều kiện lưu thông trên thị trường của từng loại tài sản bị xâm phạm mà Hội đồng định giá tài sản tiến hành khảo sát giá tài sản bị xâm phạm theo một trong 2 loại sau: giá bán buôn hoặc giá bán lẻ đối với tài sản cùng loại hoặc tài sản tương đương. Để Hội đồng định giá tài sản có được đánh giá tổng quát

Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------ ......, ngày.... tháng.... năm..... ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh 1. Thông tin về cá nhân khiếu nại Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................... ...........................................

Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

Mẫu 01b - Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm. Ban hành theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). TÒA ÁN.................... Số: ....../....../HSPT-QĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày ......

Quyết định trả tự do cho bị cáo

Mẫu số 05đ - Quyết định trả tự do cho bị cáo dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm. Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. TÒA ÁN.................... (1) ----------------------- Số: ...../...../HSST-QĐ (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày ...... tháng ...... năm ....... QUYẾT Đ

Lệnh tạm giam (giai đoạn chuẩn bị xét xử)

Mẫu số 01a - Lệnh tạm giam (giai đoạn chuẩn bị xét xử) dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam. Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). TÒA ÁN.................... (1)Số: ..../...../HSST-LTG (2) CỘNG HÒA XÃ

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------- GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): - Tên Cá nhân/Tổ chức:..................................................................... - Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: .................................... ……………………………………………………………………… - Số Giấy chứng nhậ

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự I. NHỮNG TRANH CHẤP DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 25 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011) 1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam. 2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản. 3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự. 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ

Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính I. NHỮNG KHIẾU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 28 Luật tố tụng hành chính): 1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hànhchính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục doChính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính

Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại I. NHỮNG TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự) 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: a) Mua bán hàng hoá; b) Cung ứng dịch vụ; c) Phân phối; d)

Thủ tục khởi kiện vụ án lao động

Thủ tục khởi kiện vụ án lao động I. NHỮNG TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011) 1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã,

Bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------- ..........., ngày .....tháng......năm 20....... BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Số: ......./20......./TLHDCN - Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số ...../20......./HĐCNCP-.................. ký ngày ...../...../20.... - Căn cứ tình hình thực tế thực hiện H

Quyết định tạm giam - Mẫu số 01d

Mẫu số 01d: Quyết định tạm giam dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). TÒA ÁN .... (1) Số: …/.../HSST-QĐTG (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm

Mẫu số 02a: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). TÒA ÁN NHÂN DÂN .... (1) Số: …/...LQĐ-BPBĐ (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........., ngày ... tháng

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Mẫu số 01d: Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc được phân công thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). TÒA ÁN NHÂN DÂN .... (1) Số: …/...LQĐ-BPKCTT

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------------- ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ Kính gửi: - Toà Án Nhân Dân Thành Phố .............................- Hội đồng xét xử Tên tôi là: ……….............................……….. Sinh năm: .................................................................... Thường trú:…………………………………..................

Mẫu đơn kháng cáo

Mẫu đơn kháng cáo Mẫu số 01(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------- ……, ngày….. tháng …… năm…… ĐƠN KHÁNG CÁO Kính gửi: Toà án nhân dân (1)………………………………………………………………….. Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….…………………….. Địa chỉ:

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin bảo lĩnh cho bị can đang bị giam giữ được áp dụng biện pháp tại ngoại dựa vào quy định quyền bảo lãnh trong Bộ luật hình sự. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------------------- ……….., ngày ……tháng……..năm……. ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI Kính gửi: - Trưởng Công an Quận …-