NGHỊ ĐỊNH 105/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 105/2013/NĐ-CP Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

THÔNG TƯ 203/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ 203/2012/TT-BTC Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 01/2013/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH 01/2013/QĐ-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 1560/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH 1560/QĐ-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 1559/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH 1559/QĐ-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 1562/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH 1562/QĐ-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 1561/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH 1561/QĐ-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 62/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH 62/QĐ-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 185/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH 185/QĐ-BTP Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

CHỈ THỊ 1618/CT-KTNN

CHỈ THỊ 1618/CT-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

CÔNG VĂN 16856/BTC-KBNN

CÔNG VĂN 16856/BTC-KBNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

CÔNG VĂN 2076/BTC-TCT

CÔNG VĂN 2076/BTC-TCT Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

CÔNG VĂN 5043/BTC-ĐT

CÔNG VĂN 5043/BTC-ĐT Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

NGHỊ ĐỊNH 17/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 17/2012/NĐ-CP Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 879/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH 879/QĐ-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

CÔNG VĂN 1342/TCHQ-TXNK

CÔNG VĂN 1342/TCHQ-TXNK Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 480/2013/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH 480/2013/QĐ-TTG Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH 1001/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH 1001/QĐ-KTNN Tài liệu,Kế toán - Kiểm toán,

Nghiệp vụ thuế (Chương 6-End)

Chương 6: Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)Nội dung chínhI.Khái niệm và đặc điểm của thuế TNCNII.Nội dung cơ bản của thuế TNCNIII. Quản lý thuế TNCNThuế TNCN là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận được của cá cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần, không phân biệt nguồn phát sinh thu nhập.Đặc điểm.Diện thu thuế rộng: khả năng tạo nguồn thu cho NSNN cao, đặc biệt đối với những nước p

Nghiệp vụ thuế (Chương 5)

CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPNội dung chínhI.Khái niệm và nguyên tắc đánh thuế TNDNII.Nội dung cơ bản của thuế TNDNIII. Quản lý thuế TNDNCÁC VBPL VỀ THUẾ TNDN HIỆN HÀNHLuật thuế TNDN số 14/2008/QH12Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNDNThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008