Thông tư sửa đổi, bổ sung về chế độ kế toán doanh nghiệp số 75/2015/TT-BTC

Sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 05 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 07 năm 2015. Thông tư 200/2014/TT-BTC Thông tư số 244/2009/TT-BTC Tổng hợp điểm mới nổi bật của Thông tư 200 BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 75/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CH

Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên số 56/2015/TT-BTC

Thông tư 56/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2015. Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 56/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 04

Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ số 199/2014/TT-BTC

Thông tư số 199/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm, được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán. Thông tư này quy định một số Tài khoản, nguyên tắc, phương pháp hạch toán, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh

Công văn về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2014 số 7851/CT-TNCN

Công văn số 7851/CT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2014 và cấp MST NPT, có những chính sách mới khi thực hiện quyết toán thuế: Bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Các thông tư, nghị định đi kèm công văn số 7851/CT-TNCN Thông

Công văn về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2014 số 7850/CT-TNCN

Công văn số 7850/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2014 và cấp MST cho NPT đối với Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai QTT và QTT thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không

Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất số 202/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất số 202/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014. Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào các công ty, doanh nghiệp. Hướng dẫn lập báo báo cáo tài chính hợp nhất BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 202/2

Thông tư 38/2013/TT-NHNN

Thông tư 38/2013/TT-NHNN quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------------- Số: 38/2013/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Nghị định 105/2013/NĐ-CP

Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------ Số: 105/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm

Thông tư 203/2012/TT-BTC

Thông tư 203/2012/TT-BTC quy định thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------- Số: 203/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN Căn cứ Luật kiểm toán đ

Quyết định 01/2013/QĐ-KTNN

Quyết định 01/2013/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ Số: 01/2013/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIATỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ

Quyết định 1560/QĐ-KTNN

Quyết định 1560/QĐ-KTNN do Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2011 về việc thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XI. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC --------------- Số: 1560/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ

Quyết định 1559/QĐ-KTNN

Quyết định 1559/QĐ-KTNN do Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2011 về việc thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC --------------- Số: 1559/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ

Quyết định 1562/QĐ-KTNN

Quyết định 1562/QĐ-KTNN do Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2011 thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC --------------- Số: 1562/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU

Quyết định 1561/QĐ-KTNN

Quyết định 1561/QĐ-KTNN do Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2011 về việc thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XII. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC --------------- Số: 1561/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ

Quyết định 62/QĐ-KTNN

Quyết định 62/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 01 tháng 02 năm 2013 về việc ban hành quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC --------------- Số: 62/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC ----------------- TỔNG KIỂM TO

Quyết định 185/QĐ-BTP

Quyết định 185/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định. BỘ TƯ PHÁP ------------------ Số: 185/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH

Chỉ thị 1618/CT-KTNN

Chỉ thị 1618/CT-KTNN do Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2011 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- Số: 1618/CT-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG

Công văn 16856/BTC-KBNN

Công văn 16856/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH ------------------ Số: 16856/BTC-KBNN V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên TABMIS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: - Sở Tài chính và Kho

Công văn 2076/BTC-TCT

Công văn 2076/BTC-TCT về lập hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH -------------------- Số: 2076/BTC-TCT V/v lập hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông quân đội (Số 1 Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội) Trả lời Công văn số 4468/VTQĐ-TCKT ngày 15/12/2011 của Tập đoàn Viễn thông qu

Công văn 5043/BTC-ĐT

Công văn 5043/BTC-ĐT công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH -------------------- Số: 5043/BTC-ĐT V/v công khai tình hình quyết toán DAHT năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung