Mẫu dự án quản lý siêu thị

Sưu liệu này trình bày mục đích, phạm vi, định nghĩa, tóm tắt tổchức siêu thị. ƒ Mục đích: Mục đích của business vision là trình bày cái nhìn tổng quan vềtổchức siêu thị, xác định các stakeholder và khách hàng, xác định hiện trạng và phạm vi của hệthống. ƒ Phạm vi: Business Vision này chỉ được dùng trong dựán quản lý siêu thịSài gòn CoOp Mart trực thuộc hệthống siêu thịcủa Hợp tác xã Sài Gòn Co-Op