Biên bản bàn giao căn hộ

Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao căn hộ chung cư được đại diện bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở, căn hộ giữa hai bên. Mẫu biên bản bàn giao căn hộ được kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mà hai bên đã thỏa thuận. Biên bản bàn giao căn hộ BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ CHUNG CƯ - Căn cứ Hợp đồng số……..

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

VnDoc.com mời bạn đọc xem Biểu mẫu bảng đánh giá sau thời gian thử việc được sử dụng cho các cấp quản lý đánh giá quá trình làm việc của nhân viên mới sau một thời gian thử việc có mang lại hiệu quả công việc do người đó phụ trách, từ đó đề xuất lên lãnh đạo có tiếp nhận nhân viên đó hay không. Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên là mẫu hợp đồng do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----o0o---- Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên Số: ..../2007/HĐTV- - Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/06/2005; - Căn cứ nhu cầu

Hợp đồng thuê máy chủ

Hợp đồng thuê máy chủ là mẫu hợp đồng do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hợp đồng thuê máy chủ như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----o0o---- Số: …../-MC Hà Nội, ngày ... tháng ... năm .... HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY CHỦ(DEDICATED SERVER) Bên A CÔNG TY ...... Người đại diện: Chức vụ: Địa chỉ: Số điện thoại: Fax: Số tài khoản Mã số thuế: Email:

Hợp đồng hứa mua - hứa bán

Hợp đồng hứa mua - hứa bán là mẫu hợp đồng do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung mẫu hợp đồng như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG HỨA MUA - HỨA BÁN Căn nhà số: ………………………………………………………………………… Chúng tôi ký tên dưới đây: BÊN HỨA BÁN NHÀ (BÊN A): Ông/Bà: .............................................................................................

Hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh

Hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh là bản hợp đồng ràng buộc giữa người mua và người bán về các điều khoản quy định trong hợp đồng, do VnDoc.com sưu tầm để các bạn có thể dùng tham khảo. SALES CONTRACT No.: Date: 28th November 2005 Between: Seller: - Address: - Tel: - Fax: Represented by Mr.(Hereinafter called to as the Seller) And Buyer: INTERNATIONAL INVESTMENT - Trading and FINANCe JOINT STOC

Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa

Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa là biểu mẫu hợp đồng được VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA Hợp đồng số: .................... HĐTT/2 - Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích

Hợp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu hợp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung của hợp đồng bán hàng như sau: Contract for Sale of Goods This Contract for Sale of Goods is made this .... day of ....., 20 .... by and between ...., a [STATE OF ORGANIZATION OR RESIDENCE] [CORPORATION/PARTNERSHIP/SOLE PROPRIETORSHIP/RESIDENT], with its principal place of business at [COMPLETE ADDRESS], (“S

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị là mẫu hợp đồng do VnDoc.com sưu tầm để các bạn dùng làm mẫu hợp đồng tham khảo. Nội dung hợp đồng mua bán máy móc thiết bị như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------***---------- HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ Số: …../HĐMB - Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa

Hợp đồng dịch vụ an ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc===o0o=== Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 200 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH(Số: …../ĐV– ……./04) - Căn cứ vào pháp lệnh HĐKT của nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/09/1989. - Căn cứ theo nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của HĐBT quy định chi tiết về thực hiện pháp lệnh HĐKT. BÊN A: …………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………

Hợp đồng cho thuê tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH (Hợp đồng không hủy ngang) Số: 09-2366- 03565 /HĐCTTC Căn cứ Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng; Căn cứ Nghị định

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Kính gửi: Phòng Công chứng số .............. thành phố ..... Họ và tên: ............................................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ Chúng tôi gồm có: Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):................................................................... ................................................................... Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):...............................................................

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐơn vị:……………--------- Số:..../....... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ ........, ngày......tháng......năm...... HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN - Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ) Tên đơn vị ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------- ...... ngày........tháng......năm..... HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT - Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------- HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH (Số: …/ CTV) Hôm nay, ngày…………………….., tại………………….. chúng tôi gồm: Bên A: (Người sử dụng lao động) Ông: ...................................................... Chức vụ: ...................................................... Đại diện cho: .........

Mẫu Hợp đồng giảng dạy

Mẫu Hợp đồng giảng dạy TRƯỜNG ĐẠI HỌC ….PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-SĐH----------------- Số: ....../...... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------------- ........., ngày.....tháng.....năm...... HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY - Căn cứ Bộ luật Dân sự nước ......... - Căn cứ kế hoạch đào tạo, điều kiện và khả năng của mỗi bên, Hôm nay, ngày...... . . tháng...... . . năm 200.... .,

Mẫu hợp đồng cho mượn thiết bị

Mẫu hợp đồng cho mượn thiết bị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------------------- HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN THIẾT BỊ - Căn cứ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. - Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------- HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT Hôm nay, ngày….tháng…năm… tại địa chỉ:…………………………………………….chúng tôi gồm: Bên cho thuê đất: Ông (bà): ………………………………… tuổi …………. - Nghề nghiệp: ………………………………………… - Hộ khẩu thường trú: ………………………………… 2. Bên thuê đất: Ông (bà): ………………………………… tuổi …………

Mẫu hợp đồng thành lập đại lý

Mẫu hợp đồng thành lập đại lý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------- HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ Số./HĐĐL.... Hôm nay ngày... tháng... năm... tại... chúng tôi gồm có Bên giao đại lý - Tên doanh nghiệp:... - Địa chủ trự sở chính: - Điện thoại:... Telex:... Fax:... - Tài khoản số:... Mở tại ngân hàng:..... - Đại diện:... (theo đúng quy định của pháp luật) - C