Luật hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi số 61/2014/QH13

Luật hàng không dân dụng sửa đổi số 61/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật số 61/2014/QH13 đã bổ sung một số loại dịch vụ chuyên ngành hàng không do nhà nước định giá để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Luật hàng không dân dụng Việt Nam mới nhất QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Luật số:

Quyết định 3282/QĐ-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định 3282/QĐ-BTC năm 2014 về mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 19/12/2014. Quyết định mới về giá cước vận chuyển hàng không số 3282/QĐ-BTC BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 3282/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------

Nghị định số 30/2013/NĐ-CP

Nghị định số 30/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. CHÍNH PHỦ -------------- Số: 30/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHVề kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung -------------- Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày

Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT

Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------------- Số: 30/2012/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định chi tiết Chương trình a

Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg

Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng. BỘ CÔNG THƯƠNG -------------- Số: 33/2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày