Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06 tháng 02 năm 2013 quy định về đăng kiểm viên tàu cá. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------------- Số: 13/2013/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định về đăng kiểm viên tàu cá ------------------- Căn cứ Nghị đị

Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT

Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------------- Số: 54/2011/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải ---------------------- Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ng

Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT

Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------------- Số: 58/2011/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam --------------------- Căn cứ Bộ luật Hàng hải

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. CHÍNH PHỦ -------- Số: 21/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải ---------------- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14

Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT

Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------------- Số: 69/2011/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải ----------------

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------------- Số: 27/2012/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải ----------------------- Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày

Thông tư số 219/2010/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Thông tư số 219/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 219/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn tiêu chí xác địn

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------------- Số: 02/2011/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011 THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuậ

Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT

Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------------- Số: 37/2010/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế -

Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------------- Số: 29/2010/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010 THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão t

Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------------- Số: 25/2010/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2010 THÔNG TƯ Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa __________________ Căn c

Thông tư số 119/2010/TT-BTC

Thông tư số 119/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 119/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010 THÔNG TƯ Hướng

Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------------- Số: 17/2010/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010 THÔNG TƯ Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải ______________________