Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258/QĐ-TTg

Quyết định số 258/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt về việc thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, ban hành ngày 27/2/2015 và có hiệu lực ngay sau đó. Quyết định thành lập trung tâm thương mại xúc tiến đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc

Nghị định 180/2013/NĐ-CP

Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Số: 180/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 6 N

Quyết định 298/QĐ-TTg

Quyết định 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------------- Số: 298/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013 QUYẾT

Quyết định 310/QĐ-TTg

Quyết định 310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------------- Số: 310/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 02

Quyết định 307/QĐ-TTg

Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------------- Số: 307/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

Quyết định 322/QĐ-TTg

Quyết định 322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------------- Số: 322/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

Quyết định 420/QĐ-TTg

Quyết định 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 03 năm 2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 420/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH ----- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

Thông tư số 85/2006/TT-BTC

Thông tư số 85/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010. BỘ TÀI CHÍNH ---------------- Số: 85/2006/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bả

Luật du lịch số 44/2005/QH11

Luật du lịch số 44/2005/QH11 được Quốc hội ban hành năm 2005. Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch. Luật du lịch mới nhất QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 44/2005/QH11 Hà Nội,

Quyết định số 121/2006/QĐ-TTG

Quyết định số 121/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------------- Số: 121/2006/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du l

Quyết định số 183/QĐ-TTG

Quyết định số 183/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------------- Số: 183/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch --------------- THỦ TƯỚNG CHÍNH

Quyết định số 134/2007/QĐ-TTG

Quyết định số 134/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------------- Số: 134/2007/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch thác Bản

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. CHÍNH PHỦ ------------- Số: 16/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch --------------------- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành quốc tế

TÊN DOANH NGHIỆP................ Số: ………../...... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------- ..........., ngày tháng năm............ PHƯƠMG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH 1. Phạm vi kinh doanh lữ hành 2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh:........................; b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách; c

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành quốc tế