Thủ tục đăng ký hoạt động website Thương mại điện tử

VnDoc.com xin giới thiệu với bạn đọc Thủ tục đăng ký hoạt động website Thương mại điện tử trực tuyến giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đánh giá tín nhiệm website TMĐT một cách thuận lợi. Hiện nay, chính phủ đã xiết chặt việc quản lý hoạt động thương mại điện tử, theo đó việc thiết lập website thương mại điện tử mà không

Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh

Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn này dùng đặt hàng với các nội dung như số lượng, mô tả sản phẩm, đơn giá cho mỗi sản phẩm, tổng tiền thanh toán. Order Card Yes! I'd like to make an order. Please send me: Quantity Item Description Price per Unit Extended Price............. ...................... .................... ...................... .

Mẫu khách hàng hoàn trả hàng - Tiếng Anh

Mẫu khách hàng hoàn trả hàng là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn này giúp theo dõi ngày báo cáo trả hàng, thời gian trả, số lượng, đơn giá, tổng tiền, nhân viên bán hàng, trả tiền hoa hồng... Customer Return Report From Report Date Report # Ship To Date of Return Time of Return Filed By Item Quantity Ordered Chi tiết Unit Count Unit Price Total Amount Office Administratio

Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh

Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu thông báo này gồm các nội dung như tên khách hàng, điện thoại, địa chỉ, miêu tả sản phẩm, dự kiến ngày vận chuyển. Out-of-Stock Notice Order #: Ngày: Customer: Điện thoại: Địa chỉ: City: State ZIP Qty. Item/Description Estimated Shipping Date We cannot fill your order at this time. The items listed above a

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh giúp các bạn theo dõi doanh thu chịu thuế, doanh thu không tính thuế, tổng doanh thu của từng ngày. Daily Sales Recap For the Month of ......................., .............................. Date Taxable Sales Nontaxable Sales Total Sales 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn gồm các thông tin như ngày báo giá, số lượng, đơn giá, tổng tiền, ngày hết hiệu lực báo giá. Nội dung mẫu đơn như sau: Price Quote Request Ngày: .................................................. Terms/Conditions ................................... Quotation #: ......................................... Re

Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh ghi lại nội dung các thông tin như hóa đơn, tài khoản bên nợ, số tiền thu, số tiền ghi nợ, ... Nội dung mẫu đơn nhật ký bán hàng như sau: Sales Journal Tháng: ......................................................................... General Ledger Number: ........................

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn này gồm các nội dung: thông tin khách hàng, khiếu nại của khách, yêu cầu của khách hàng... Customer service request Customer: Date: Contact: Originator: Department: Telephone: Telephone: Customer complaint: Customer Requests the Following Action: Person Assigned for Resolution: Recommended Acti

Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phẩm - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phẩm - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung mẫu đơn gồm những nội dung như: sản phẩm mua bị hư hỏng và yêu cầu bồi hoàn sản phẩm. Claim for Damage TO (CARRIER): FROM (CLAIMANT): SHIPMENT FROM: SHIPMENT TO: SHIPMENT BY: SHIPMENT TO: BILL OF LADING #: DELIVERY DATE: As ........... Shipper/ .......... Recipient, we hereby give Notice to you

Mẫu hoàn trả hàng - Tiếng Anh

Mẫu hoàn trả hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung mẫu đơn này như sau: Merchandise Return Customer Information: Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Reason for Return Credit Given: Exchange Credit Cash Charge MC/Visa/Amex # Invoice # Item/Chi tiết Số lượng Giá Total Total

Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh

Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hóa đơn thu giữ hàng như sau: Requisition Slip Ngày ................................................. Deliver To ............................................... Requisition # ...................................... ............................................................... Requested By .........

Mẫu hóa đơn bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu hóa đơn bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hóa đơn bán hàng như sau: Sales Receipt Salesperson Ngày Customer Điện thoại: Địa chỉ: City State ZIP Qty. Item/Description Price/Unit Total Cash Visa/MasterCard/American Express Expires Total Due All returns and exchanges must be accompanied by this slip.

Mẫu ghi chép bán hàng qua điện thoại - Tiếng Anh

Mẫu ghi chép bán hàng qua điện thoại - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung mẫu đơn này như sau: Telephone Sales Order Form From Customer No. Terms Ship To Salesperson Ship Week Of Order # Delivery Via Routing Item Quantity Ordered Chi tiết Unit Count Unit Price Total Total Ngày Approval Signature Purchaser Title

Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo dùng ghi chép nội dung các cuộc gọi điện bán hàng như mục đích của cuộc gọi, lợi ích cho khách hàng, nhận xét của khách hàng.... Sales Call Log Number .................................................................................................... Tên công ty ........................................

Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn mà VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo để làm so sánh doanh thu bán hàng giữa các tháng cho công ty mình. Nội dung về mẫu đơn như sau: Month-to-Month Sales Comparison Log For Year ............... Tháng Taxable Sales Nontaxable Sales Total Sales Tháng 1 ........................ ........................... ........................ Thá

Mẫu đánh giá nhà cung cấp - Tiếng Anh

Mẫu đánh giá nhà cung cấp - Tiếng Anh là mẫu đơn mà VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo làm đánh giá nhà cung cấp của mình. Nội dung mẫu đơn này như sau: Vendor/Supplier File Checklist Maintain a file for each of your vendors and potential suppliers. Keep the following items in each file: Current catalog or price list, complete with product descriptions Business cards from any sales or support

Báo giá sản phẩm phí dịch vụ - Tiếng Anh

Mẫu báo giá sản phẩm phí dịch vụ - Tiếng Anh là mẫu đơn mà VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung về mẫu đơn như sau: Nonservice Price Quote Here is the computation to find a price quote using markup: (Desired Markup x Total Variable Costs) + Total Variable Costs = Price Quote Let's use ABC Clothing as an example. ABC has been asked to quote on a job to produce 100 shirts. Based on prior

Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Chi tiết nội dung mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh như sau: Client/Prospect Contact Log Sales Representative ........................................................................................................................Company: ...................

Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Chi tiết nội dung mẫu đơn đặt hàng như sau: Purchase Order Ngày: .................... Terms/Conditions .............................. Purchase Order ...................... Ship Via ........................................... Requested By ........................... Ship To ........................................

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Báo giá sản phẩm, dịch vụ bằng tiếng Anh nhằm cung cấp cho các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước muốn có nhu cầu về thông tin sản phẩm. Work Order/Request for Quote Overview Customer Name ________________________________________________________________ Customer Address ______________________________________________________________ Contact Person ________________