I love seafood but they don't ___ with me. A. love B. agree C. match D. go I

I love seafood but they don't ___ with me. A. love B. agree C. match D. go I hope that he __ his homework on time. A. finishes B. finish C. would finish

Ai còn chia sẻ cái XÀO KHẾ này vào nHóm sẽ bị CHẶN VĨNH VIỄN nhé ! Các bạn Ad

Ai còn chia sẻ cái XÀO KHẾ này vào nHóm sẽ bị CHẶN VĨNH VIỄN nhé ! Các bạn Ad khác thấy những bài này cứ việc BLOCK MEMBER cho anh - không cần nói nhiều ! Sao trời đã nóng còn mọc ra cái ức chế thế nhỉ ? Đây không phải BÃI RÁC cho chúng mày lăng xê cho bọn kia nhé !

Các bạn thấy bài spam nhớ report giùm chị nhé, thanks # CLO Question 10.

Các bạn thấy bài spam nhớ report giùm chị nhé, thanks # CLO Question 10. Scientists warn of the (impending) extinction of many species of plants and animals. A. inevitable B. imminent C. controversial D. absolute

Chơi Các cụm từ dễ nhớ, dễ liên tưởng Don't teach fish how to swim Đừng làm

Chơi Các cụm từ dễ nhớ, dễ liên tưởng Don't teach fish how to swim Đừng làm chuyện thừa thãi Chơi Các cụm từ dễ nhớ, dễ liên tưởng Don't teach fish how to swim Đừng làm chuyện thừa thãi

" I'm very sorry for what happened but you will just have to accept the truth."

I'm very sorry for what happened but you will just have to accept the truth. Laura said to her friend A: Laura took the responsibility for what had happened B: Laura didn't mean to tell the truth C:Laura apologized to her friend for what had happened D:Laura consoled her friend

câu 15 ạ....buổi tối vui vẻ.. 😁 😁

câu 15 ạ....buổi tối vui vẻ.. 😁 😁

Louis Pasteu was well-known for his..... of the process of pasteurisation and

Louis Pasteu was well-known for his..... of the process of pasteurisation and the development of the vaccine for rabies a. growth b. discovery c. invention d. research

The guest on our show has won the Opera. He is the youngest professional golfer

The guest on our show has won the Opera. He is the youngest professional golfer that has won this award so far. A. The professional golfer who has won the Opera so far is the youngest guest on our show. B. The youngest professional golfer won the Opera so far is the guest on our show. C. The youngest guest on our show is the professional golfer winning the Opera so far. D. The guest on our show is

There is__ to be a fortune on the sea-bed nearby A. told B. rumoured C.

There is__ to be a fortune on the sea-bed nearby A. told B. rumoured C. whispered D. written

Sour mood 😎 😎 😎 😎 _____________________________ I like your new car.

Sour mood 😎 😎 😎 😎 _____________________________ I like your new car. What_____ is it? A. Brand B. Name C. Label D. Make

Dạo này em thi HK xong rồi nên cũng không bận gì nhiều và em sẽ nhận thêm công

Dạo này em thi HK xong rồi nên cũng không bận gì nhiều và em sẽ nhận thêm công việc exp hộ các post trong group, anh chị em bạn bè có thể tag em vào bài nào đó mọi người có thắc mắc, nếu biết em sẽ giải thích giúp ạ.

My crush is nearsighted. He _____ glasses ever since he was 17. A. Should have

My crush is nearsighted. He _____ glasses ever since he was 17. A. Should have worn B. Must wear C. Need wear D. Has had to wear

Mary enjoys reading ________, adventure, and whatever else she can either buy or

Mary enjoys reading ________, adventure, and whatever else she can either buy or borrow. A. romance B. romantic C. romanticize D. romanticism

- How can I get 6 điểm Văn ? 127. I don't think this record will ever ____ A.

- How can I get 6 điểm Văn ? 127. I don't think this record will ever ____ A. get out B. catch on C. put down D. run off

Câu 7 là A hay B vậy mn

Câu 7 là A hay B vậy mn

Có anh chị nào review khoa kinh tế trường đại học kinh tế-đại học quốc gia hà

Có anh chị nào review khoa kinh tế trường đại học kinh tế-đại học quốc gia hà nội không ạ : Em thấy điểm năm ngoái cũng vừa với sức em với lại đây là khoa chưa lên CLC T_T nhưng em chưa biết gì hết ạ. Em xin cảm ơn .

His response was as sharp as a__ A. Sword B. Knife C. Scissor D. Needle

His response was as sharp as a__ A. Sword B. Knife C. Scissor D. Needle

Jill's success can be put ___ hard work and a stroke of luck. A.into B.down to

Jill's success can be put ___ hard work and a stroke of luck. A.into B.down to C.up with D.forward

Mng cho e xin key bài này vs ạ

Mng cho e xin key bài này vs ạhttps://drive.google.com/file/d/1aGJW2srKIj_I-bTmgT1CfZXM8HnmSzoc/view?usp=drivesdk

After Mervyn's accident and his subsequent appearance in court, he was ___ from

After Mervyn's accident and his subsequent appearance in court, he was ___ from driving for a year. A. dispossessed B. forfeited C. incaincapable D. disqualified