You will find the problem easier to solve if you try breaking it down into its

You will find the problem easier to solve if you try breaking it down into its seperate PARTS A elements B components C fragments D portions # CLO

I am sure your sister will lend you a sympathetic ... when you explain the

I am sure your sister will lend you a sympathetic ... when you explain the situation to her Eye Ear Arm Finger

………..of the shop, my friend came in. A. coming out B.on coming out C.when coming

………..of the shop, my friend came in. A. coming out B.on coming out C.when coming out D.As I came out 🙁 🙁 🙁

I feel terrible, I didnt sleep _______ last night, A a jot B a wink C an inch D

I feel terrible, I didnt sleep _______ last night, A a jot B a wink C an inch D an eye

Chào các anh chị 2k, lại là em, Tín đây. Tham gia group cũng được một thời gian

Chào các anh chị 2k, lại là em, Tín đây. Tham gia group cũng được một thời gian rồi, em thấy mình chưa thực sự đóng góp gì nhiều cho group nên hôm nay xin phép Ca Hoàng Việt Hưng và các anh chị lớn quản lý group cho em gửi món tặng quà nho nhỏ này đến các anh chị sĩ tử 2k. Đây là tập hợp 39 ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPTQG 2018 từ các trường chuyên, các

Chào các anh chị 2k, lại là em, Tín đây. Tham gia group cũng được một thời gian

Chào các anh chị 2k, lại là em, Tín đây. Tham gia group cũng được một thời gian rồi, em thấy mình chưa thực sự đóng góp gì nhiều cho group nên hôm nay xin phép Ca Hoàng Việt Hưng và các anh chị lớn quản lý group cho em gửi món tặng quà nho nhỏ này đến các anh chị sĩ tử 2k. Đây là tập hợp 39 ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPTQG 2018 từ các trường chuyên, các

I hope I can _____ you to be there if I need any help A. Let down B. Make out C.

I hope I can _____ you to be there if I need any help A. Let down B. Make out C. Get though D. Count on

1. She _____ her daughter's boyfriend up and down, and then asked him in. A.

1. She _____ her daughter's boyfriend up and down, and then asked him in. A. Watched B. Observed C. Noticed D. Eyed

My cousin was nervous about being interviewed on TV, but he... to the occasion

My cousin was nervous about being interviewed on TV, but he... to the occasion wonderfully Raised Rose Fell Faced

John lost the.....bicycle he bought last week and his parents were very angry

John lost the.....bicycle he bought last week and his parents were very angry with him because of his carelessness A. Japanese blue new B. New blue japanese C. Blue new japanese D. Japanese new blue

I thought the way you behaved was ....outrageous. A extremely B very C

I thought the way you behaved was ....outrageous. A extremely B very C exceptionally D quite

Ai làm giúp mình với ạ <3

Ai làm giúp mình với ạ

US President Obama has become the first ______ president to visit Hiroshima

US President Obama has become the first ______ president to visit Hiroshima since 1945. A standing B sitting C working D retiring

- PASS BY: trôi qua (thời gian) - PUPPY: chó con - LOOK BACK ON: nhìn lại, hồi

- PASS BY: trôi qua (thời gian) - PUPPY: chó con - LOOK BACK ON: nhìn lại, hồi tưởng lại - GET ALONG: tiến bộ - GET OVER: vượt qua - CATCH UP WITH: bắt kịp (tốc độ, trình độ). - MAKE AN EFFORT: cố gắng, nỗ lực + MAKE MORE EFFORTS: cố gắng hơn, nỗ lực hơn. - COME ACROSS: tình cờ gặp - PUT ASIDE: bỏ sang 1 bên. - HEAD FOR: hướng đi đâu, đi theo hướng nào

15 . A.... of snow in winter is forcing some european ski resorts to look for

15 . A.... of snow in winter is forcing some european ski resorts to look for different ways to make money Pity Miss Lack Fault

The boy was sent to the police because of several ______ that he had taken part

The boy was sent to the police because of several ______ that he had taken part in. A set-to B set-toes C sets-to D set-tos

When we put up the shelves in the kitchen, it was very simple. We just had to

When we put up the shelves in the kitchen, it was very simple. We just had to ___ a few holes in the wall A . stab B. drill C. pierce D. saw

-Crush nói sẽ đồng ý lời tỏ tình nếu như đỗ nv1...ôi tỉ lệ chọi dã man lắm 😭 😭

-Crush nói sẽ đồng ý lời tỏ tình nếu như đỗ nv1...ôi tỉ lệ chọi dã man lắm 😭 😭 You ask your friend how she and her boyfriend met.She tells you that it was love at first sight . What does she mean? A.She hated her boyfiend the first time they met B.She gave him a gift the first time they met C.She did something em barrassing the first time they met D.She fell in love with him the moment

A salesman finally managed (to persuade her into) buying a skirt that she really

A salesman finally managed (to persuade her into) buying a skirt that she really didn’t like. A. convince her of B. talk her out of C. look upon on her D. turn down her

Ai đó kèm lý giúp t với T.T --------------------- Question 65: “What an

Ai đó kèm lý giúp t với T.T --------------------- Question 65: “What an attractive hair style you have got, Mary.” - “_______.” A. Thank you for your compliment B. Thank you very much. I’m afraid C. You’re telling a lie D. I don’t like your sayings