We are ____ no obligation to change goods which were not purchased here. A to B

We are ____ no obligation to change goods which were not purchased here. A to B at C with D under

the storm swept through the town and caused a lot of damage to the crops close

the storm swept through the town and caused a lot of damage to the crops close to harvest A. the crops close to harvest were damaged by the storm sweeping through the town B. the storm that swept through the town caused the crops close to harvest to damage. C. sweeping through the town, the storm caused the crops close to be harvested. D. causing a lot of damage to the crops to harvest, the storm

As a pharmacist, you......responsibility for human life A-receive B-hold

As a pharmacist, you......responsibility for human life A-receive B-hold C-assume D-get

''what's the matter? you don't look very well'' -''i fell a little.....?'' A.

''what's the matter? you don't look very well'' -''i fell a little.....?'' A. out of the blue B. out of order C. under the weather D. Under the impression Học dạng câu hỏi giao tiếp như này ở đâu cho tốt ạ?https://drive.google.com/file/d/1WGvN4Gk8xR2qPzZMdv4tgHBtbRJFM-d6/view

Câu 2 3 nhé cb

Câu 2 3 nhé cb

Các bạn cho tớ xin tài liệu và bài tập về bàng thái cách với ạ!

Các bạn cho tớ xin tài liệu và bài tập về bàng thái cách với ạ!

______, children can do a lot of marvelous things. A. once considerable

______, children can do a lot of marvelous things. A. once considerable assistance and practical suggestion are given. b. He/she is once given considerable assistance and practical suggestion C. once given considerable assistance and practical suggestion D. given considerable assistance and practical suggestion once.

lấy bên nhóm kia 😃 😂 😂 😂 😂 😂 😂

lấy bên nhóm kia 😃 😂 😂 😂 😂 😂 😂

Tìm và sửa lỗi sai: I suppose you just went to the disco order to improve your

Tìm và sửa lỗi sai: I suppose you just went to the disco order to improve your conversational skills. A. just went to the disco B. order to C. your D conversational skills

We received a call from the teacher _____ charge of our course. A. At. B. In. C.

We received a call from the teacher _____ charge of our course. A. At. B. In. C. On. D. To.

China's placement of its oil rig in vietnam's East sea EEZ has been denounced by

China's placement of its oil rig in vietnam's East sea EEZ has been denounced by ASEAN and Western politicians and professionals as the violation of vietnam's _______ waters. A. Farmed. B. Fresh. C. Inland. D. Territorial.

Remember that things such as language, food and clothing are simply expressions

Remember that things such as language, food and clothing are simply expressions of our cultural______. A. solidarity B. identity C. assimilation D. celebration

Vì một bức tranh.. vì like.. mà có 1 bạn hack níc e rồi ạ Group có ai lấy lại

Vì một bức tranh.. vì like.. mà có 1 bạn hack níc e rồi ạ Group có ai lấy lại được fb.. mở lòng giúp e lần này được không ạ :( ad cho e giữ tus này đến cuối ngày nhé?? :(

Đề dài thật dài ------------------------ Question 61: “You shouldn’t have leaked

Đề dài thật dài ------------------------ Question 61: “You shouldn’t have leaked out our confidential report to the press, Frank!” said Jane. A. Jane suspected that Frank had leaked their confidential report to the press. B. Jane criticized Frank for having disclosed their confidential report to the press. C. Jane accused Frank of having cheated the press with their confidential report. D. Jane bl

I ____ talk that way as if I were Peter A won't B didn't C couldn't D wouldn't

I ____ talk that way as if I were Peter A won't B didn't C couldn't D wouldn't

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT - MODAL VERBS

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT - MODAL VERBS https://drive.google.com/…/0B6A0kTokW2A0YmtYVVlGTnVIWjQ/view * Tự tin về phần này thì cứ làm bài tập để kiểm tra kiến thức thôi. :3https://drive.google.com/file/d/0B6A0kTokW2A0YmtYVVlGTnVIWjQ/view

Digitally _____ messages can be delivered via capable direct into our homes. A.

Digitally _____ messages can be delivered via capable direct into our homes. A. numbered B. dialled C. deciphered D. encoded # 🐷

The girl sang to the.....of a piano.(accompany)

The girl sang to the.....of a piano.(accompany)

The course has been SHORTEND to 12 weeks A Prolonged B cut down C expanded D

The course has been SHORTEND to 12 weeks A Prolonged B cut down C expanded D extended # OP

Mọi người xem hộ e đúg bnhieu câu ạ

Mọi người xem hộ e đúg bnhieu câu ạ