Nghị định về tiêu chí thành lập Cục hải quan số 36/2015/NĐ-CP

Nghị định 36/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp được ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2015. Quy định tiêu chí thành lập Cục hải quan CHÍNH PHỦ------- Số: 36/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015 NGHỊ

Thông tư liên tịch hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế số 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ- Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2015. Chính sách tinh giản biên chế BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc-------------------------- THÔNG

Quyết định ban hành quy định cơ cấu tổ chức của ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy số 18/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Quy định chức năng

Quyết định ban hành quy định cơ cấu tổ chức của ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Long số 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Long được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Quy định chức năng

Quyết định ban hành quy định cơ cấu tổ chức của ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô số 12/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Quy định chức năng

Quyết định ban hành quy định cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh số 11/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức , hoạt động của ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quy định

Quyết định ban hành quy định chức năng, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương số 08/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH DƯƠNG------- CỘNG HÒA

Quyết định ban hành quy định về chức năng và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum số 09/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ. Quy

Quyết định ban hành quy định về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh Kon Tum số 08/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của thanh tra tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND. Quy định về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của thanh tra tỉnh Kon Tum ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KON TUM------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học pháp lý số 547/QĐ-BTP

Quyết định số 547/QĐ-BTP quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học pháp lý được Bộ Tư pháp ban hành, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3233/QĐ-BTP. Quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Viện Khoa học pháp lý BỘ TƯ PHÁP--------

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 thay thế luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11. Luật tổ chức quốc hội 2014 QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ

Nghị định quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế số 122/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế số 122/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2015 và thay thế Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03/8/2006 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế, bãi bỏ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP 18/7/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức

Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng số 51/2014/TT-BYT

Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng số 51/2014/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.Thông tư này thay thế cho quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày Thông tư này

Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước số 156/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước số 156/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2013 thay thế Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quy định chức năng nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13

Luật số 62/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2014. Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân. Luật tổ chức tòa án nhân dân mới nhất QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc

Nghị định quy định chức năng của bộ nông nghiệp số 199/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng của bộ nông nghiệp số 199/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26/11/2013. Nghị định 199 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ nông nghiệp CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------- Số: 199/2013/NĐ-CP Hà Nội

Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính số 215/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính số 215/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 23/12/2013. Nghị định quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------- Số: 215/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2

Nghị định quy định về chức năng nhiệm vụ của hội đồng cạnh tranh số 07/2015/NĐ-CP

Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 của Chính phủ đưa ra những quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập do Chính phủ thành lập. Chức năng nhiệm vụ của hội đồng cạnh tranh CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 07/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015 NG

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế số 108/2014/NĐ-CP

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế mới được chính phủ ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp xã, hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi theo Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC. Chính sách tinh giản biên chế Các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ

Nghị định 24/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 24/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26