Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT số 04/2015/TT-BTTTT

Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT về việc triển khai hệ thống thông tin di động IMT được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện. Áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần trên các băng tần quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư này và cơ quan, tổ chức có liên quan. Những thông tư,

Thông tư quy hoạch kho số viễn thông số 22/2014/TT-BTTTT

Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về Quy hoạch kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ 03/2015. Quy hoạch kho số viễn thông BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG--------Số: 22/2014/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯBAN HÀNH QUY HOẠCH KHO SỐ

Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG --------------- Số: 10/2014/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT IMT-2000” Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ

Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG --------------- Số: 07/2014/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIN NHẮN NGẮN TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT” Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Viễn thôn

Quyết định 249/2013/QĐ-BTTTT

Quyết định 249/2013/QĐ-BTTTT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Số: 249/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA T