bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 280 | Lần tải 19
  • Download images Cảnh quan kiến trúc xây dựng
  • Download images Cảnh quan kiến trúc xây dựng
  • Download images Cảnh quan kiến trúc xây dựng
  • Download images Cảnh quan kiến trúc xây dựng
  • Download images Cảnh quan kiến trúc xây dựng

KIÃÚN
TRUÏC
CAÍNH
QUAN
Thêi gian 30 tiÕt
BIÃN SOAN Û : TH.S KTS TÄ VÀN HUÌNG
GIANÍG VIÃN ÂAI Û HOC Ü BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀNÔG
1
1. Môc ®Ých cña m«n häc
1. Môc ®Ých cña m«n häc
- m«n häc giíi thiÖu 1 c¸ch tæng qu¸t vÒ thiÕt
kÕ kiÕn tróc c¶nh quan. qua ®ã gióp cho sinh
viªn nhËn thøc ra vai trß vµ nhiÖm vô cña kts
c¶nh quan lµ kh¸m ph¸ vµ t¹o h×nh cho c¶nh
quan. Sinh viªn ®−îc trang bÞ kiÕn thøc c¬ b¶n
vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó cã thÓ tham gia
vµo vai trß qu¶n lý, quy ho¹ch, x©y dùng vµ
®Æc biÖt thiÕt kÕ mét dù ¸n kiÕn tróc c¶nh
quan
2
2. Néi dung m«n häc
2. Néi dung m«n häc
+ ch−¬ng 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
+ Ch−¬ng 2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn
- PhÇn lý thuyÕt: 20 tiÕt
tróc c¶nh quan
+ Ch−¬ng 3. M«i tr−êng thiªn nhiªn
vµ nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan
theo quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng
+ Ch−¬ng 4. Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ
c¶nh quan
- PhÇn thùc hµnh : 10 tiÕt
+ Bµi tËp
+ Th¶o luËn
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM


môn học giới thiệu tổng quan về kiến trúc cảnh quan, qua đó giúp cho sinh viên nhận thức ra vai trò của KTS cảnh quan là khám phá và tạo hình cho cảnh quan.
-m«n häcgiíithiÖu1 c¸chtængqu¸tvÒthiÕt kÕkiÕntrócc¶nhquan. qua ®ã giópchosinh viªn nhËnthøcravaitrßvµnhiÖmvôcñakts c¶nhquanlµkh¸mph¸vµt¹o h×nhchoc¶nh quan. Sinhviªn ®−îctrangbÞkiÕnthøcc¬b¶n vÒlýthuyÕtvµthùchµnh®ÓcãthÓthamgia vµo vaitrßqu¶nlý, quyho¹ch, x©y dùngvµ ®ÆcbiÖtthiÕtkÕmétdù¸n kiÕntrócc¶nh quan
.pdf 768060.pdf
Kích thước: 8.12 mb
Lần tải: 0 lần
Download