• Download images Bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 ĐH Huế Khoa luật
  • Download images Bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 ĐH Huế Khoa luật
  • Download images Bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 ĐH Huế Khoa luật
  • Download images Bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 ĐH Huế Khoa luật

ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA LUẬT
BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP
HỌC PHẦN: LUẬT THƯƠNG MẠI 2
Câu 1. Khái niệm và đặc điểm của Hợp đồng thương mại.
Câu 2. Phân loại Hợp đồng thương mại.
Câu 3. Trình bày phương thức giao kết Hợp đồng thương mại.
Câu 4. Phân tích nội dung của Hợp đồng thương mại.
Câu 5. Hợp đồng vô hiệu là gì? Nêu các trường hợp hợp đồng vô hiệu.
Câu 6. Nêu nội dung cơ bản của các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐ thương
mại.
Câu 7. So sánh thế chấp tài sản với cầm cố tài sản.
Câu 8. So sánh Ký cược với ký quỹ
Câu 9. So sánh tín chấp với bảo lãnh
Câu 10. So sánh đặt cọc với ký cược.
Câu 11. Căn cứ áp dụng các chế tài do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.
Câu 12. Trình bày chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, cho ví dụ.
Câu 13. Trình bày chế tài phạt vi phạm hợp đồng, cho ví dụ.
Câu 14. Trình bày chế tài buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng,
cho ví dụ.
Câu 15. Trình bày chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, cho ví dụ.
Câu 16. Trình bày chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng, cho ví dụ.
Câu 17. Trình bày chế tài huỷ bỏ hợp đồng, cho ví dụ.
Câu 18. Nguyên tắc giao kết hợp đồng.
Câu 19. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng
thương mại.
Câu 20. Tài sản được dùng trong biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng phải
có những điều kiện nào?
Câu 21. Khái niệm về tranh chấp trong kinh doanh, thương mại.
Câu 22. Trình bày phương thức giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa
giải
Câu 23. Nêu các ưu thế, hạn chế của phương thức giải quyết tranh chấp bằng
trọng tài thương mại so với phương thức giải quyết tranh chấp bằng thương
lượng, hòa giải.
Câu 24. Nêu các ưu thế, hạn chế của phương thức giải quyết tranh chấp bằng
trọng tài thương mại so với phương thức giải quyết tranh chấp bằng tòa án.
Câu 25. Nêu những điểm mới của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với
Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003.
Câu 26. Khái niệm và đặc điểm của Trọng tài thương mại.
Câu 27. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.
Câu 28. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài.
Câu 29. Trình bày về thỏa thuận trọng tài. Các trường hợp thỏa thuận trọng
tài vô hiệu.
Câu 30. Trình bày về trình tự giải quyết tranh chấp tại hội đồng trọng tài của
Trung tâm trọng tài.
Câu 31.
Trình bày về trình tự giải quyết tranh chấp tại hội đồng trọng tài do
các bên thành lập.
Câu 32. Trình bày phán quyết trọng tài và vấn đề hủy phán quyết trọng tài.
Câu 33. Trình bày sự hỗ trợ của tòa án đối với trọng tài thương mại.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Bộ đề thi vấn đáp học phần: luật thương mại 2 năm 2013 ĐH Huế Khoa luật.
.pdf 777657.pdf
Kích thước: 96.03 kb
Lần tải: 0 lần
Download