bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:27 PM | Lần xem 196 | Lần tải 0

Đề số 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm )
Câu I (2,5 điểm)
Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Câu II (2,5 điểm)
Nêu những thắng lợi lớn của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự, chính
trị, ngoại giao từ năm 1969 đến năm 1973.
Câu III (2,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong
giai đoạn 1936-1939.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu: IV.a hoặc IV.
Câu IV.a (3,0 điểm) - Theo chương trình cơ bản
Tóm tắt sự ra đời và quá trình phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á
(ASEAN) từ năm 1967 đến năm 2000.
Câu IV.b (3,0 điểm ) - Theo chương trình nâng cao
Nêu những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây và sự chấm dứt Chiến tranh
lạnh giữa Mĩ và Liên Xô trong những năm 70 và 80 của thế kỉ XX.
Đáp án và thang điểm
Đáp án
Điểm
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I
Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh
2,5 điểm
niên.
a. Sự ra đời của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
-Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn một số thanh niên
0,50
tích cực trong Tâm tâm xã để tổ chức thành nhóm Cộng sản đoàn(2-
1925).
- Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng
0,50
thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh. Cơ
quan lãnh đạo cao nhất là Tổng bộ, trụ sở tại Quảng Châu.
.Hoạt động của Hội:
- Báo Thanh niên của Hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên
0,50
ngày 21-6-1925. Đầu năm1927, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh,
gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện chính trị
tại Quảng Châu. Sau khi học xong, một số ít hội viên được cử đi học ở
1
Liên Xô. Một số khác vào trường quân sự Hoàng Phố, còn phần lớn về
nước để tuyên truyền lí luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân.
-Năm 1928 thực hiện “Vô sản hóa”, đưa Hội viên vào hoạt động trong các
0,50
nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, sôi nổi nhất là ở Bắc kì. Tháng 3-1929, chi
ộ cộng sản đầu tiên được thành lạp tại nhà số 5Đ, phố Hàm Long, Hà
Nội.
- Tháng 5-1929, họp Đại hội lần thứ nhất. Đoàn đại biểu Bắc kì yêu cầu
0,50
thành lập ngay một Đảng Cộng sản, những không được Đại hội chấp
thuận. Họ rút khỏi Đại hội về nước. Tháng 6-1929, đại biểu các tổ chức
cộng sản ở Bắc kỳ họp Đại hội tại số nhà 312, phố Khâm Thiên để quyết
định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 8-1929, các cán bộ
lãnh đạo tiên tiến trong Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam cách mạng thanh niên
ở Nam kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng.
Câu II
Nêu những thắng lợi lớn của ba nước Đông Dương trên các mặt trận
2,5 điểm
chính trị, ngoại giao và quân sự từ năm 1969 đến năm 1973.
a. Về chính trị, ngoại giao:
- Ngày 6-6-1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam
0,50
Việt Nam được thành lập. Vừa mới ra đời, Chính phủ này được 23 nước
công nhận, 21 nước đặt quan hệ ngoại giao.
- Trong 2 ngày 24 và 25-4-1970, Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương
0,50
khẳng định quyết tâm đoàn kết chống Mĩ. Bản Tuyên bố chung của Hội
nghị là một cương lĩnh đấu tranh, một hiến chương về tình đoàn kết chiến
đấu giữa ba dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia trong sự nghiệp chống
kẻ thù chung.
- Ngày 27-1-1973, Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà
0,50
ình ở Việt Nam được kí kết. Hoa Kì phải cam kết tôn trọng các quyền
dân tộc cơ bản của Việt Nam, rút hết quân viễn chinh khỏi miền Nam.
. Về quân sự:
- Từ ngày 30-4 đến ngày 30-6-1970, quân đội Việt Nam phối hợp với
0,25
quân dân Campuchia đã đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của
10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.
- Từ ngày 12-2 đến ngày 23-3-1971, quân đội Việt Nam phối hợp với
0,25
quân dân Lào đã đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn-719” của 4,5 vạn
quân Mĩ,và quân đội Sài Gòn.
- Xuân Hè 1972, quân và dân Việt Nam mở cuộc tiến công chiến lược ở
0,25
miền Nam, nhằm ba hướng chủ yếu là Trị Thiên, Tây Nguyên và Đông
Nam Bộ.
- Tháng 12-1972, quân dân miền Bắc Việt Nam đập tan cuộc tạp kích
0,25
chiến lược bằng máy bay B52 của Mĩ vào Hà Nội, Hải Phòng, làm nên
2
trận “Điện Biên Phủ trên không”.
Câu III
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng Cộng sản Đông
(3,0 đ)
Dương trong giai đoạn 1936-1939.
a. Hoàn cảnh lịch sử
- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản xác định kẻ thù trước của cách
0,50
mạng thế giới là chủ nghĩa phát xít; chủ trương thành lập Mặt trận thống
nhất nhân dân. Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số
cải cách tiến bộ…
- Ở Đông Dương, phong trào cách mạng được phục hồi sau một thời gian
0,50
đấu tranh cực kỳ gian khổ… Một số tù chính trị được trả tự do đã nhanh
chóng tìm cách hoạt động trở lại.
. Chủ trương của Đảng
- Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (7-1936) xác định nhiệm vụ
0,50
trước mắt của cách mạng Đông Dương là đấu tranh chống chế độ phản
động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh
- Mục tiêu trước mắt là đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà
0,50
ình …
- Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp
0,50
pháp và bất hợp pháp.
- Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đề Đông Dương
0,50
(sau đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương) nhằm tâph hợp rộng rãi mọi
lực lượng dân chủ chống phát xít.
Câu III
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng Cộng sản Đông
(3,0 đ)
Dương trong giai đoạn 1936-1939.
a. Hoàn cảnh lịch sử
- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản xác định kẻ thù trước của cách
0,50
mạng thế giới là chủ nghĩa phát xít; chủ trương thành lập Mặt trận thống
nhất nhân dân. Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số
cải cách tiến bộ…
- Ở Đông Dương, phong trào cách mạng được phục hồi sau một thời gian
0,50
đấu tranh cực kỳ gian khổ… Một số tù chính trị được trả tự do đã nhanh
chóng tìm cách hoạt động trở lại.
. Chủ trương của Đảng
- Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (7-1936) xác định nhiệm vụ
0,50
trước mắt của cách mạng Đông Dương là đấu tranh chống chế độ phản
động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh
- Mục tiêu trước mắt là đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà
0,50
ình …
- Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp
0,50
3
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:27 PM


Bộ đề thi môn Lịch sử


Đề số 1


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm )


Câu I (2,5 điểm)


Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.


Câu II (2,5 điểm)


Nêu những thắng lợi lớn của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao từ năm 1969 đến năm 1973.


Câu III (2,0 điểm)


Trình bày hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1936-1939.


II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)


Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu: IV.a hoặc IV.b


Câu IV.a (3,0 điểm)


- Theo chương trình cơ bản Tóm tắt sự ra đời và quá trình phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1967 đến năm 2000.


Câu IV.b (3,0 điểm )


- Theo chương trình nâng cao Nêu những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây và sự chấm dứt Chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô trong những năm 70 và 80 của thế kỉ XX.


Download file tài liệu để xem thêm chi tiết


.pdf de-thi-thu-lich-su.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf de-thi-thu-lich-su.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download