bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:27 PM | Lần xem 291 | Lần tải 3

x
( )

1

+
1
1
1
1
u
2
1
1 1

2
−u
'
1
1 1
1
1 1
x
a
a

1
1 x
1 x
x
1
x
dx
BAÛNG COÂNG THÖÙC ÑAÏO HAØM - NGUYEÂN HAØM
I. Caùc coâng thöùc tính ñaïo haøm.
1. (u
v)'
u'
v'
2.(u.v)'
u'.v
u.v'
3.
u
v
'
u'.v u.v'
v2
Heä Quaû:
1.
ku
'
k.u'
2.
1 '
v
v'
v2
II. Ñaïo haøm
vaø nguyeân haøm caùc haøm soá sô caáp.
Bảng đạo hàm
Bảng nguyên hàm
x
'
x 1
(u )'=.u'.u−1
+1
xdx = +1+c, −1
(ax+b)dx = a.(ax+b)+1 +c
(sinx)'= cosx
(sinu)'=u'.cosu
sinxdx = −cosx+c
sin(ax+b)dx = − acos(ax+b)+c
(cosx)'= −sinx
(cosu)'= −u'.sinu
cosxdx =sinx+c
cos(ax+b)dx = asin(ax+b)+c
(tanx)'= cos2 x =1+tan2 x
(tanu)'= cos' u = u'.(1+tan2 u)
cos2 x dx = tanx+c
cos2 (ax+b)dx = atan(ax+b)+c
(cot x)'= sin1x = −(1+cot2 x)
(cotu)'= sin2 u = −u'.(1+cot2 u)
sin2 x dx = −cot x+c
sin2 (ax+b)dx = −acot(ax+b)+c
loga x '
lnx '
1
x lna
1
x
loga u '
lnu '
u'
u.lna
u'
u
x dx = ln x +c
ax+bdx = aln ax+b +c
ax
'
ax .lna
au
'
au.u'.lna
axdx = lna +c
x+
ax+ dx = .lna +c
ex
'
ex
(eu )'= u'.eu
exdx = ex +c
eax+bdx = aeax+b +c
Boå sung:
dx
x2 a2
a arctana
C
dx
x2 a2
2a ln x
a
a
C
dx
a2 x2
arcsina
C
dx
x2 a2
ln x
x2
a2
C
III. Vi phaân:
dy
y '.dx
VD: d(ax
)
adx
dx
ad(ax
), d(sinx)
cosxdx , d(cosx)
sinxdx ,
d(lnx)
dx , d(tanx)
cos2 x ,d(cotx)
dx
sin2 x
. . .
1
a
1
log
a
1
x
(
1
x
x
x
(
x

(
x
a

BAÛNG COÂNG THÖÙC MUÕõ - LOGARIT
I. Coâng thöùc haøm soá Muõ vaø Logarit.
Haùm soá muõ
Haøm soá Logarit
loga x
M
x
aM
0
x,0
a
1
loga 1
0;
loga a
1 ;
loga b
loga
a
a.a
a.
a.b

a ;a
a ;
a
a.b ;
a

a a
a
a a
b
loga b loga b; loga a
loga b.c loga b loga c
loga c loga b loga c
alogb c clog a ; aloga
loga b loga c.logc b logc
c
loga
1
logb a
a
a


0
a
1
loga
loga


a
1:a
a


a
1: loga
loga


0
a
1:a
a


0
a
1: loga
loga


II.Moät soá giôùi haïn thöôøng gaëp.
x
1.lim 1 x
2.lim 1+ x)x = e
e
3.lim ax −1 = lna
0
4.lim 1+ x)a = a
x 0
5.lim loga 1+ x)= log e
x 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:27 PM


Để chuẩn bị kiến thức ôn tập thật tốt cho các kỳ thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng hoặc các kỳ thi giữa học kỳ, các bạn phải luôn ghi nhớ các công thức tính đạo hàm - nguyên hàm - tích phân - mũ logarit. Tài liệu sau đây sẽ tổng hợp các công thức cơ bản về đạo hàm, mũ và logarit từ sách giáo khoa để các bạn nắm được chi tiết và cụ thể hơn.


BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM - NGUYÊN HÀM - MŨ - LOGARIT


I. Các công thức tính đạo hàm


Bảng công thức Tích phân - Đạo hàm - Mũ - Logarit


Bảng công thức Tích phân - Đạo hàm - Mũ - Logarit


.pdf bang-cong-thuc-tich-phan- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf bang-cong-thuc-tich-phan- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download