• Download images Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Download images Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Download images Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Download images Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Download images Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 65/2001/NĐ-CP
----- o0o -----
Ngày 28 Tháng 09 năm 2001
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH
Điều 1. Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này,
gồm:
1. Đơn vị thuộc hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI); ước, bội thập phân của đơn vị SI và các đơn vị khác được dùng theo thông lệ quốc tế.
2. Các đơn vị dẫn xuất nhất quán từ hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI) và các đơn vị theo thang đo quy ước mà quốc tế đã thống nhất cho những đại
lượng chưa quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 2. Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang và
mọi cá nhân khi sử dụng phương tiện đo; trình bày kết quả đo; thể hiện giá trị đại lượng theo đơn vị đo lường trong các lĩnh vực kinh tế, y tế và an toàn
công cộng, giáo dục, tiêu chuẩn hóa và trong các hoạt động mang tính chất hành chính phải dùng đơn vị đo lường hợp pháp quy định tại Điều 1 Nghị
định này trừ trường hợp quy định tại Điều 3 của Nghị định này.
Điều 3. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu thì ngoài đơn vị đo lường hợp pháp được phép sử dụng đơn vị đo
lường khác theo quy định của các Điều ước quốc tế hoặc thoả thuận quốc tế về hàng hải, hàng không và vận tải đường sắt mà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam tham gia hoặc ký kết.
Điều 4. Để việc chuyển đổi từ đơn vị đo lường cũ sang đơn vị đo lường hợp pháp theo quy định tại Nghị định này được thuận lợi, cho phép tổ chức, cá
nhân sử dụng có thời hạn 10 đơn vị đo lường cũ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 và 5 đơn vị đo lường cũ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy
định trong Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, mọi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải thực
hiện các công việc chuẩn bị và điều kiện cần thiết để chuyển sang hoàn toàn sử dụng đơn vị đo lường hợp pháp đúng thời gian quy định.
Điều 5. Nghị định này thay thế Nghị định số 186/CP ngày 26 tháng 12 năm 1964 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức và hướng dẫn thực hiện Nghị định này./.
Phụ lục I
Đơn vị đo lường hợp pháp của
nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(Ban hành kèm theo Nghị định số 65/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001của Chính phủ)
A. Các đơn vị:
TT
Đại
Đơn vị
Giải thích
lượng
Tên
Ký hiệu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I- Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn
1
độ dài
mét
m
Mét là quãng đường ánh sáng đi được trong chân không
trong khoảng thời gian 1/299 792 458 giây (CGPM* lần
thứ 17, 1983).
Đơn vị cơ bản.
* CGPM: tên viết tắt theo tiếng Pháp của Đại hội cân đo
quốc tế.
2
góc
adian
ad
Radian là góc phẳng giữa hai bán kính của một vòng tròn
phẳng
cắt trên vòng tròn một cung dài bằng bán kính.
(góc)
1rad = 1m/1m = 1
độ
o
1o = (p /180) rad
phút
'
1' = (1/60) o = (p /10 800) rad
giây
"
1" = (1/60) ' = (p /648 000) rad
3
góc
steradian
s
Steradian là góc khối của một hình nón có đỉnh ở tâm
khối
hình cầu, cắt trên mặt cầu một diện tích bằng diện tích
hình vuông có cạnh dài bằng bán kính hình cầu.
1sr = 1m2/1m2 = 1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Nghị định của Chính phủ quy định về hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
.pdf 776546.pdf
Kích thước: 481.47 kb
Lần tải: 0 lần
Download