bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 440 | Lần tải 1

Cơ sở dữ liệu được sử dụng: QLCB (Quản lý cán bộ)

Hiển thị danh sách cán bộ (bao gồm Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại) trong 1 GridView, sử dụng cơ chế DataBinding. Hiển thị thông tin về người dùng (gồm họ tên, bằng cấp, chức vụ) mỗi khi người dùng chọn Đơn vị trong 1 Dropdownlist Xây dựng các trang cho phép cập nhật thông tin về người dùng, phòng ban, chức vụ, chuyên môn, bằng cấp. Sử dụng cơ chế DataBinding, kết hợp với GridView tương tự như trong bài lý thuyết. Bổ sung vào các trang ở trên chức năng "Thêm mới" để cho phép thêm mới bản ghi. Giao diện có dạng như sau:


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Bài tập thực hành lập trình web - Data Binding - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
.doc 777774.doc
Kích thước: 634.09 kb
Lần tải: 1 lần
Download