bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 542 | Lần tải 26

Bài 1 : Tại 1 doanh nghiệp sản xuất vào ngày 31/01/2005 có các tài liệu :

Đơn vị tính : triệu đồng
Tài sản

Nguồn vốn

1. Máy móc thiết bị
600
1. Vay dài hạn
188
2. Phụ tùng thay thế
1
2. Phải trả người bán
6
3. Nguyên vật liệu chính
38
3. Quỹ đầu tư phát triển
4
4. Phải thu của khách hàng
3
4. Phải trả công nhân viên
1
5. Tiền mặt
2
5. Vay ngắn hạn
45
6.Nhiên liệu
1
6. Nguồn vốn kinh doanh
1500
7.Tạm ứng
0,5
7. Quỹ phúc lợi
4
8. Cầm cố,ky quỹ, ký cược ngắn hạn
1,5
8. Phải nộp cho nhà nước
2
9. Sản phẩm dở dang
3
9. Các khoản phải trả khác
3
10. Các loại chứng khoán
8
10. Nguồn vốn xây dựng cơ bản
20
11. Kho tàng
150
11. Quỹ khen thưởng
3
12. Vật liệu phụ
5
12. Lợi nhuận chưa phân phối
15
13. Thành phẩm
14
13. Quỹ dự phòng tài chính
9
14. Phương tiện vận tải
120


15. Bằng phát minh sáng chế
80


16. Nhà xưởng
300


17. Các loại phải thu khác
3


18. Hồ chứa nước
50


19. Quyền sử dụng đất
230


20. Các loại công cụ, dụng cụ
20


21. Xây dựng cơ bản dở dang
8


22. Hàng đang gửi bán
12


23. Tiền gửi ngân hàng
140


24. Hàng mua đi đường
10


TỔNG CỘNG :
1800
TỔNG CỘNG :
1800BÀI 2
TÀI SẢN
SỐ TIỀN
NGUỒN VỐN
SỐ TIỀN
Nhà cửa
1.200
Vay dài hạn
600
Xe tải
1.800
Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản
750
Nguyên vật liệu chính
500
Quỹ đầu tư phát triển
130
Tiền mặt
210
Phải trả công nhân viên
100
Bằng phát minh sang chế
350
Quỹ khen thưởng phúc lợi
300
Nhiêu liệu
620
Phải trả cho người bán
230
Công cụ dụng cụ
80
Nguồn vốn KD
7.500
Tạm ứng
90
Lợi nhuận chưa pp
X=1.880
Sản phẩm dở dang
420
Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước
240
Hàng mua đang đi đường
150
Vay ngắn hạn
140
Tiền đang chuyển
70


Phải thu khách hàng
100


Tiền gửi ngân hàng
800


Hàng gửi bán
300


Đầu tư tài chính n/hạn
160


Xây dựng cơ bản dở dang
790


Kho tàng
570


Máy móc thiết bị
1.430bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM


 
Bài 9 :
Lúc đầu doanh nghiệp có : TSCĐ HH là 540 000 000đ
 
 
 
                TGNH là 260 000 000đ
 
 
 
                NVDTXDCB "441" là 800.000.000
1 .DN mua NVL 25.000.000 chưa trả tiền người bán :
 
 
 
TK NVL "611" 25.000.000đ
 
 
 
TK PTNB "331" 25.000.000đ
 
 
2.DN rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 20.000.000đ
 
 
 
TK TGNH "112" 260.000.000 - 20.000.000 = 240.000.000 đ
 
 
TK TM "111" 20.000.000đ
 
 
3. DN dùng tiền mặt mua 1 số công cụ 15.000.000 đ
 
 
 
Tk TM "111" 20.000.000- 15.000.000 = 5.000.000đ
 
 
TK Công cụ "153" 15.000.000đ
 
 
4.DN dùng TGNH để trả nợ cho người bán 20.000.000đ
 
 
 
TK TGNH "112"  240.000.000 - 20.000.000 = 220.000.000đ
 
 
TK PTNB "331" 25.000.000- 20.000.000 = 5.000.000đ
 


.doc 768156.doc
Kích thước: 880 kb
Lần tải: 0 lần
Download