bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 1254 | Lần tải 199
  • Download images Bài tập HTML, CSS và Javascrip
  • Download images Bài tập HTML, CSS và Javascrip
  • Download images Bài tập HTML, CSS và Javascrip
  • Download images Bài tập HTML, CSS và Javascrip
  • Download images Bài tập HTML, CSS và Javascrip

Phần 1
Thiết kế HTML và định dạng CSS
1.1
Bài tập số 1:

Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa

Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_1.html
STT
Yêu cầu
Ghi chú
1
Trang we
Tiêu đề: Bài tập số 1
Lề trái=lề phải=lề trên=50
2
Dòng 1: Tiêu đề
Chữ lớn, đậm, canh giữa, chữ màu xanh, nền
ài thơ
màu vàng
3
Dòng 2: tác giả
Canh giữa, in đậm
4
Đoạn 1
Canh giữa, chữ màu xanh dương
5
Đoạn 2
Canh trái, chữ màu đỏ
6
Đoạn 3
Canh phải, chữ màu đen
7
Phân cách giữa các đoạn là đường kẻ ngang
1.2
Bài tập số 2:

Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa

Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_2.html
ST
Ghi
T
Yêu cầu
chú
1
Trang we
− Tiêu đề: Bài tập số 2
− Lề trái=lề phải=lề trên=50
− Đặt màu nền cho trang we
2
Nội dung hiển
thị
− Các dòng tiêu đề: chữ lớn, đậm, bên dưới
có đường kẻ ngang
3
− Tạo hai danh sách có thứ tự và không thứ
tự
1.3
Bài số tập số 3:

Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa

Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_3.html
STT
Ghi chú
Yêu cầu
1
Trang we
− Tiêu đề: Bài tập số 3
− Lề trái=lề phải=lề trên=50
− Đặt màu nền cho trang we
2
Nội dung hiển
thị
− Tạo table như hình minh họa
3
Định dạng
− Thiết kế 2 tập tin style1.css và style2.css
để định dạng cho bảng biểu với kết quả
như hình minh họa
Kết quả 1: kết
hợp với tập tin
style1.css
Hướng dẫn: thiết kế tập tin style1.css như sau:
h2{
ackground:#FF9966;
font-family:"Courier New", Courier, monospace;
font-size:16px;
order-bottom:solid;
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Một số dạng bài tập cơ bản về lập trình HTML giúp bạn củng cố kiến thức cơ bản về lập trình Website
.pdf 778094.pdf
Kích thước: 615.44 kb
Lần tải: 1 lần
Download