• Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư vụ án hành chính (áp dụng hồ sơ tình huống)
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư vụ án hành chính (áp dụng hồ sơ tình huống)
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư vụ án hành chính (áp dụng hồ sơ tình huống)
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư vụ án hành chính (áp dụng hồ sơ tình huống)
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư vụ án hành chính (áp dụng hồ sơ tình huống)

•A.I.
LUẬT

TRONG
GIAI
ĐOẠN
PHÚC
THẨM

1.
Ý NGHĨA
CỦA
GIAI
ĐOẠN
PHÚC
THẨM

2.
NHỮNG
VẤN
ĐỀ
LUẬT

CẦN QUAN

TÂM
TRONG
GIAI
ĐOẠN
PHÚC
THẨM

II.
LUẬT

TRONG GIAI
ĐOẠN
GĐT,
TT

1.
Ý NGHĨA
CỦA
GIAI
ĐOẠN
GĐT,
TT

2.
CÁC
VẤN
ĐỀ PHÁP

CẦN LƯU
Ý

TRONG
GIAI
ĐOẠN
GĐT,
TT

3.
VAI
TRÒ CỦA
LUẬT

TRONG GIAI

ĐOẠN
GĐT, TT

4.
HÌNH
THỨC ĐƠN
KIẾN
NGHỊ
XEM
XÉT

ĐỂ
KHÁNG
NGHỊ
GĐT,
TT
•B.
ÁP
DỤNG
HỒ
SƠ TÌNH
HUỐNG
I.1.Ý
NGHĨA
CỦA
GIAI
ĐOẠN
PHÚC
THẨM
- Đây là giai đoạn kết thúc vụ kiện,
pháp luật và sẽ được thi hành.
ản
án

hiệu
lực
- Trong phiên Tòa phúc thẩm, các chứng cứ trong phiên
Tòa sơ thẩm sẽ được kiểm tra lại cùng với các chứng cứ
mới được nêu.
- Diễn biến phiên Tòa phúc
với phiên Tòa sơ thẩm.
thẩm
thường
nhanh
hơn
so
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Tham khảo: Bài giảng Kỹ năng của luật sư vụ án hành chính trình bày về: luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, ý nghĩa của giai đoạn phúc thẩm, những vấn đề luật sư cần quan, tâm trong giai đoạn phúc thẩm, luật sư trong giai đoạn húc thẩm, các vấn đề pháp lý cần lưu ý, hình thức đơn kiến nghị xem xét.
.pdf 775877.pdf
Kích thước: 4.79 mb
Lần tải: 0 lần
Download