bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 439 | Lần tải 15
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh
  • Download images Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh


A.I.
NHỮNG
NGUYÊN
TẮC
CHÍNH

GIẢI
QUYẾT
VỤ
ÁN
HÀNH
CHIÙNH

II.
TẦM
QUAN
TRỌNG
CỦA
PHIÊN

TÒA

THẨM
-
Ý
NGHĨA
CỦA
GIAI

ĐOẠN
HỎI

TRANH
LUẬN

III.
NHỮNG
VẦN
ĐỀ
CẦN
QUAN
TÂM

TRONG
GIAI
ĐOẠN
HỎI

III.
NHỮNG
VẦN
ĐỀ
CẦN
QUAN
TÂM

TRONG
GIAI
ĐOẠN
TRANH
LUẬN

B.
ÁP
DỤNG
HỒ

VỤ
KIỆN
10
A.I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHIÙNH
• 1. Nguyên
tắc tự định đoạt
:
• Các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền, thay đổi
nội dung kiện; sửa đổi, hủy bỏ QĐHC, HVHC bị khởi kiện.
• Trường hợp NBK sửa đổi hoặc hủy bỏ QĐHC bị kiện mà NKK
không đồng ý và không rút đơn kiện thì TA vẫn giải quyết
(NQ04/2006)
• 2. Nguyên
minh :
tắc đương
sự có
nghĩa vụ
cung
cấp
chứng
cứ và chứng
• Các bên có nghĩa vụ cung cấp
ảo vệ quan điểm của mình.
các
văn
ản
pháp
lý,
chứng
cứ
để
• TA chỉ tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong
trường hợp Pháp lệnh có qui định (đ.5 PL2006)
những
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Tham khảo :Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh Nội dung Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh (giai đoạn hỏi và tranh luận) nhằm: nêu những nguyên tắc chính trong giải quyết vụ án hành chính, tầm quan trọng của phiên, tòa sơ thẩm - ý nghĩa của giai, đoạn hỏi và tranh luận, những vần đề cần quan tâm, trong giai đoạn hỏi, những vần đề cần quan tâm, trong giai đoạn tranh luận, những nguyên tắc chính giải quyết vụ án hành chính.
.pdf 775157.pdf
Kích thước: 5.92 mb
Lần tải: 0 lần
Download