Thư viện miễn phí

RSS
The independent arbitrator managed to ______ the confrontation between the union

The independent arbitrator managed to ______ the confrontation between the union and the employers. A refuse B confuse C refute D defuse

You must be careful when you wash this _____ silk blouse. A delicate B weak C

You must be careful when you wash this _____ silk blouse. A delicate B weak C feeble D sensitive

This is the first time Vietnam ____ this title. A. Wins B. Won C. Has won D. Win

This is the first time Vietnam ____ this title. A. Wins B. Won C. Has won D. Win

Closest in meaning to "a closed book to me": “It’s no use talking to me about

Closest in meaning to a closed book to me : “It’s no use talking to me about metaphysics. It’s a closed book to me.” A. a book that is never opened B. an object that I really love C. a subject that I don’t understand D. a theme that I like to discuss

Police are warning the public to be on the ______ for suspicious packages. A

Police are warning the public to be on the ______ for suspicious packages. A care B alert C guard D alarm

Sugar is the ______ of healthy teeth. A destruction B destructor C destroyer D

Sugar is the ______ of healthy teeth. A destruction B destructor C destroyer D destructive

The BRIGHT light from fhe flashlight picked out details on the walls of the cave

The BRIGHT light from fhe flashlight picked out details on the walls of the cave A dark B obscure C fading D dim # OP

The Mekong River's delta is the greatest rice _______ region of Vietnam. A

The Mekong River's delta is the greatest rice _______ region of Vietnam. A production B producing C product D productivity

You will find the problem easier to solve if you try breaking it down into its

You will find the problem easier to solve if you try breaking it down into its seperate PARTS A elements B components C fragments D portions # CLO

I am sure your sister will lend you a sympathetic ... when you explain the

I am sure your sister will lend you a sympathetic ... when you explain the situation to her Eye Ear Arm Finger

………..of the shop, my friend came in. A. coming out B.on coming out C.when coming

………..of the shop, my friend came in. A. coming out B.on coming out C.when coming out D.As I came out 🙁 🙁 🙁

I feel terrible, I didnt sleep _______ last night, A a jot B a wink C an inch D

I feel terrible, I didnt sleep _______ last night, A a jot B a wink C an inch D an eye

Chào các anh chị 2k, lại là em, Tín đây. Tham gia group cũng được một thời gian

Chào các anh chị 2k, lại là em, Tín đây. Tham gia group cũng được một thời gian rồi, em thấy mình chưa thực sự đóng góp gì nhiều cho group nên hôm nay xin phép Ca Hoàng Việt Hưng và các anh chị lớn quản lý group cho em gửi món tặng quà nho nhỏ này đến các anh chị sĩ tử 2k. Đây là tập hợp 39 ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPTQG 2018 từ các trường chuyên, các

Chào các anh chị 2k, lại là em, Tín đây. Tham gia group cũng được một thời gian

Chào các anh chị 2k, lại là em, Tín đây. Tham gia group cũng được một thời gian rồi, em thấy mình chưa thực sự đóng góp gì nhiều cho group nên hôm nay xin phép Ca Hoàng Việt Hưng và các anh chị lớn quản lý group cho em gửi món tặng quà nho nhỏ này đến các anh chị sĩ tử 2k. Đây là tập hợp 39 ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPTQG 2018 từ các trường chuyên, các

I hope I can _____ you to be there if I need any help A. Let down B. Make out C.

I hope I can _____ you to be there if I need any help A. Let down B. Make out C. Get though D. Count on

1. She _____ her daughter's boyfriend up and down, and then asked him in. A.

1. She _____ her daughter's boyfriend up and down, and then asked him in. A. Watched B. Observed C. Noticed D. Eyed

My cousin was nervous about being interviewed on TV, but he... to the occasion

My cousin was nervous about being interviewed on TV, but he... to the occasion wonderfully Raised Rose Fell Faced

John lost the.....bicycle he bought last week and his parents were very angry

John lost the.....bicycle he bought last week and his parents were very angry with him because of his carelessness A. Japanese blue new B. New blue japanese C. Blue new japanese D. Japanese new blue

I thought the way you behaved was ....outrageous. A extremely B very C

I thought the way you behaved was ....outrageous. A extremely B very C exceptionally D quite

Ai làm giúp mình với ạ <3

Ai làm giúp mình với ạ

Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Văn hóa - Du lịch
Kỹ Năng Mềm
Ngành QTKD - Marketing
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế
Ngành Luật
Luận văn - Đề tài tham khảo
Ngành KHXH & Nhân văn
Ngoại Ngữ
Ngành Y - Dược
Ngành Xây dựng - Kiến trúc
Giáo dục đại cương
Ngành Khoa học - Kỹ thuật
Biểu mẫu
Tư duy - Sống đẹp
Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Biểu mẫu
Văn bản pháp luật
Tàu liệu khác
Ngành Giao thông vận tải
Học tập
Văn bản pháp luật
Luận văn
Chia sẽ tài liệu
Hỏi đáp