Thư viện miễn phí

RSS
Vì một bức tranh.. vì like.. mà có 1 bạn hack níc e rồi ạ Group có ai lấy lại

Vì một bức tranh.. vì like.. mà có 1 bạn hack níc e rồi ạ Group có ai lấy lại được fb.. mở lòng giúp e lần này được không ạ :( ad cho e giữ tus này đến cuối ngày nhé?? :(

Đề dài thật dài ------------------------ Question 61: “You shouldn’t have leaked

Đề dài thật dài ------------------------ Question 61: “You shouldn’t have leaked out our confidential report to the press, Frank!” said Jane. A. Jane suspected that Frank had leaked their confidential report to the press. B. Jane criticized Frank for having disclosed their confidential report to the press. C. Jane accused Frank of having cheated the press with their confidential report. D. Jane bl

I ____ talk that way as if I were Peter A won't B didn't C couldn't D wouldn't

I ____ talk that way as if I were Peter A won't B didn't C couldn't D wouldn't

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT - MODAL VERBS

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT - MODAL VERBS https://drive.google.com/…/0B6A0kTokW2A0YmtYVVlGTnVIWjQ/view * Tự tin về phần này thì cứ làm bài tập để kiểm tra kiến thức thôi. :3https://drive.google.com/file/d/0B6A0kTokW2A0YmtYVVlGTnVIWjQ/view

Digitally _____ messages can be delivered via capable direct into our homes. A.

Digitally _____ messages can be delivered via capable direct into our homes. A. numbered B. dialled C. deciphered D. encoded # 🐷

The girl sang to the.....of a piano.(accompany)

The girl sang to the.....of a piano.(accompany)

The course has been SHORTEND to 12 weeks A Prolonged B cut down C expanded D

The course has been SHORTEND to 12 weeks A Prolonged B cut down C expanded D extended # OP

Mọi người xem hộ e đúg bnhieu câu ạ

Mọi người xem hộ e đúg bnhieu câu ạ

_____ these experiments were successfully completed would we think of putting

_____ these experiments were successfully completed would we think of putting them into practice. A. If B. If only C. Only if D. Even

We bought some ________. A. German lovely old glasses C. German old lovely

We bought some ________. A. German lovely old glasses C. German old lovely glasses B. lovely old German glasses D. old lovely German glasses

36, 37, 2, 3, 4

36, 37, 2, 3, 4

The incident happending last week left her... confused and hurt Feel Felt

The incident happending last week left her... confused and hurt Feel Felt Feeling To feel

Mrs.Frobisher was taken to hospital, two ambulance men carried her out of the

Mrs.Frobisher was taken to hospital, two ambulance men carried her out of the house on a___ A. mattress B. hammock C. stretcher D. hearse

You have to move this box to...the new television set. A. Lose touch with B.

You have to move this box to...the new television set. A. Lose touch with B. Make room for C. Pay attention to D. Take notice of

3. On the way to school, the road was blocked by a fallen tree, so we had to

3. On the way to school, the road was blocked by a fallen tree, so we had to make a____ A. Deviation B. Digression C. Detour D. Departure

2. Trespassers will be _____ A. Perpetrated B. Persecuted C. Proscribed D.

2. Trespassers will be _____ A. Perpetrated B. Persecuted C. Proscribed D. Prosecuted

He never lost the.....of his students.( admire)

He never lost the.....of his students.( admire)

I looked everywhere but I couldn't find....at all. A. Someone B. No one C.

I looked everywhere but I couldn't find....at all. A. Someone B. No one C. Anyone D. Somebody

He wasn't attending the lecture properly and missed most of ______. A. Things

He wasn't attending the lecture properly and missed most of ______. A. Things said by the teacher. B. That the teacher said. C. Which the teacher said. D. What the teacher said.

Phân biệt giúp mình WEAKEN và UNDERMINE với ạ <3 <3

Phân biệt giúp mình WEAKEN và UNDERMINE với ạ

Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Văn hóa - Du lịch
Kỹ Năng Mềm
Ngành QTKD - Marketing
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế
Ngành Luật
Luận văn - Đề tài tham khảo
Ngành KHXH & Nhân văn
Ngoại Ngữ
Ngành Y - Dược
Ngành Xây dựng - Kiến trúc
Giáo dục đại cương
Ngành Khoa học - Kỹ thuật
Biểu mẫu
Tư duy - Sống đẹp
Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Biểu mẫu
Văn bản pháp luật
Tàu liệu khác
Ngành Giao thông vận tải
Học tập
Văn bản pháp luật
Luận văn
Chia sẽ tài liệu
Hỏi đáp